Korte samenvatting collegebesluiten 17 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Sportnota 2019 - 2024: 'Amersfoort in beweging'

De sportnota 2019 - 2024: 'Amersfoort in beweging' beschrijft het Amersfoortse sportbeleid
voor de komende jaren. Bij het opstellen van het beleid zijn de (sport)partners in de stad betrokken. De sportnota verbindt sport met andere beleidsterreinen, zoals zorg en onderwijs. Door aan te sluiten bij de behoeften van inwoners, draagt het sportbeleid eraan bij dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk is.

Hamerstukken

Uitvoering motie 2019-112M - Subsidie Toekomstplan Hartveilig Amersfoort

Op verzoek van de gemeenteraad stelt het college van B en W eenmalig een subsidie van € 50.000 beschikbaar aan stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. Het geld wordt gebruikt voor een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s.

RIB Parkeren Vermeerkwartier

Het vergunninggebied in Vermeerkwartier krijgt pas in het voorjaar van 2020 een eigen zonenummer. Door een nieuw parkeervergunningensysteem bij ParkeerService Amersfoort lukt niet dit najaar. Verder wordt conform het besluit van de raad stoepparkeren in de aanstaande uitbreiding in het Vermeerkwartier niet geformaliseerd. Om het huidige stoepparkeren toch toe te kunnen staan, wordt met markering en borden aangegeven dat met twee wielen op de stoep mag worden geparkeerd.

Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Maatweg

In maart 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark aan de Maatweg. De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch met waarden' en laat het realiseren van een zonnepark niet toe. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is een Wabo-Projectbesluit vereist. De gemeente is bereid om mee te werken aan deze procedure, omdat het initiatief een kans biedt om te voldoen aan de gemeentelijke doelstellingen voor duurzame energie. Met een goede inpassing heeft de ontwikkeling naast de opwekking van duurzame energie een meerwaarde op zowel ecologisch als cultuurhistorisch vlak.
Tijdens een inloopbijeenkomst op 6 maart zijn betrokkenen en omwonenden in de gelegenheid gesteld commentaar te geven op het planvoorstel, om zo in samenspraak met de omgeving tot een definitief ontwerp te komen. Nadat de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, hebben de ontwerpstukken gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor zienswijze.

Bestemmingsplan Voormalige Vreekamp Garage

De startnotitie voor de woningbouwontwikkeling van de voormalige Vreekampgarage wordt aan de raad voorgelegd. Dit is de start voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Het woningbouwplan wordt ontwikkeld door Schoonderbeek BV. De ontwikkelaar heeft gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en in februari 2019 een avond voor de buurt georganiseerd. Uit de reactie vanuit de buurt blijkt in z’n algemeenheid dat men blij is dat deze locatie ontwikkeld wordt, dat men hoopt dat de ontwikkeling snel start en er aandacht is voor de ontsluiting/verkeersdrukte.

Raadsvragen over:

  • Binnenstedelijke plancapaciteit woningbouw

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.