Korte samenvatting collegebesluiten 14 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit

Korte samenvatting collegebesluiten 14 januari 2020

Hamerstukken

Vaststellen bestemmingsplan Amersfoortsestraat 11-15

Het perceel Amersfoortsestraat 11-15 had tot 2002 een woonbestemming. Vanwege plannen van Rijkswaterstaat voor de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken is deze woonbestemming vanaf 2002 gewijzigd naar een verkeersbestemming. Bij de uitwerking van de plannen voor Knooppunt Hoevelaken en A1/A28 bleek het  perceel echter niet nodig te zijn voor de plannen van Rijkswaterstaat. Omdat het perceel al die tijd onafgebroken voor bewoning in gebruik is gebleven en er geen andere ontwikkelmogelijkheden zijn, ligt het voor de hand de oorspronkelijke woonbestemming terug te brengen. Hierbij worden de bestaande rechten gerespecteerd. Er worden met dit bestemmingsplan ten opzichte van de bestaande situatie geen nieuwe bouw- of gebruiksmogelijkheden mogelijk gemaakt. De oorspronkelijke woonbestemming wordt met dit nieuwe bestemmingsplan aan het perceel teruggegeven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarbij iedereen een zienswijze kon indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Utrechtseweg 174

In oktober 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van de watertoren op het perceel Utrechtseweg 174 en het wijzigen van het gebruik naar kantoor. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is een
Wabo-projectbesluit vereist. De gemeente is bereid mee te werken aan deze
procedure, omdat het initiatief een kans biedt leegstand van het Rijksmonument te voorkomen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Hoevelakense Beek

Op 1 november 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark aan de Koedijkerweg. De gronden hebben de bestemming 'agrarisch, wat het realiseren van een zonnepark niet toelaat. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is een Wabo-projectbesluit vereist. De gemeente is bereid om mee te werken aan deze procedure, omdat het initiatief een kans biedt te voldoen aan de gemeentelijke doelstellingen voor duurzame energie. Het betreft een park van in totaal 13,5 ha, waarvan 7,8 ha wordt ingericht met zonnepanelen. De overige ruimte wordt benut om tussen en aan de randen van de panelen verschillende landschapselementen toe te voegen. Het zonnepark kan circa 3500 huishoudens van stroom voorzien en daarmee wordt de uitstoot van circa 6400 ton CO2 per jaar vermeden. Door een goede landschappelijke inrichting wordt bovendien nieuwe natuur en extra waterberging toegevoegd aan dit deel van het Amersfoortse landschap.

Benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort en omstreken.

Het college legt de benoeming van de heer A. van den Born met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 tot lid van de raad van toezicht van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort en omstreken, ter besluitvorming voor aan de raad.

Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2020

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de nieuwe tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Exploitatie en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties in Amersfoort vindt plaats door SRO Amersfoort BV. De sportverenigingen betalen voor het gebruik van deze accommodaties een maatschappelijk tarief. De tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex. De consumentenprijsindex bedraagt dit jaar 2,84 %.

Financiƫle IJkpunten

Bij de behandeling van de kadernota is het college door de raad verzocht het gesprek aan te gaan over de financiƫle ijkpunten. Het college wil dat doen aan de hand van een peiling. De peilpunten zijn geformuleerd in bijgevoegd peildocument.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Financiering De Driehoek
  • Lift parkeergarage en betrokkenheid omwonenden bij verkeersonderzoek Neptunusplein
  • Procedures rond nieuwe Stadhuis, Stationsplein en De Nieuwe Stad II
  • Taxi's in de binnenstad van Amersfoort deel II

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.