Korte samenvatting collegebesluiten 11 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 11 mei 2020

Bespreekstukken

RWA jaarrekening 2019 en RWA Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Afwijking Afwegingskader Transformatie Kantoren

Door het krimpende aanbod van te verhuren kantoren in Amersfoort heeft de raad het ‘Afwegingskader Transformatie Kantoren’ vastgesteld. Hierdoor is in bepaalde gebieden de transformatie van kantoren naar woningen niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het kantoorgebouw aan de Stadsring 149, waarin een notariskantoor is gevestigd. Onlangs is een aanvraag binnengekomen om het bijgebouw bij het kantoor te transformeren naar een woning. Omdat het een relatief kleine aanbouw betreft en geen afbreuk doet aan de doelstelling van het Afwegingskader, wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Hamerstukken

Collegevoorstel wijziging subsidieregeling stimuleren kleinere energiebesparende maatregelen natuurlijke personen

De uitvoering van de stimuleringsregeling voor energiebesparing gebeurt door drie organisaties. Om deze subsidieregeling financieel goed te organiseren is de subsidieregeling aangepast, zonder dat dit voor de inwoners verdere consequenties heeft. De wijzing op de regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Verdelingsvoorstel subsidieregeling sport en bewegen 2020 Investeringen (categorie d)

De subsidieregeling Sport en Bewegen 2020 stelt Amersfoortse sportverenigingen, stichtingen en inwonersinitiatieven in staat een bijdrage te leveren aan de ambities van het Amersfoortse sportbeleid. Er hebben in totaal 16 sportverenigingen, stichtingen en bewoners totaal 24 aanvragen ingediend. 19 aanvragen worden geheel of gedeeltelijk toegekend. 

Wabo-projectbesluit voor de bouw van woningen en commerciële voorzieningen in deelgebied de Laak 3.8 in Vathorst

Aannemingsmaatschappij Schoonderbeek wil in Vathorst 38 koopappartementen, waarvan 26 sociaal, en commerciële voorzieningen bouwen. Dit voorstel is nodig voor het doorlopen van de procedure om een omgevingsvergunning te verlenen. Met de verklaring van geen bedenkingen geeft de raad aan geen bedenkingen te hebben bij het bouwplan.

Incidentele subsidieaanvraag stichting Buurkracht

Gemeente Amersfoort wil woningeigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen en geeft daarom een incidentele subsidie aan stichting Buurkracht. Stichting Buurkracht is op dit moment in diverse gemeenten actief. In Amersfoort gaan ze, zodra de richtlijnen van het RIVM dat weer mogelijk maken, EnergieParty’s organiseren. Dit zijn keukentafelgesprekken, onder begeleiding van een energiecoach, over energiemaatregelen en je eigen gedrag. Daarnaast helpt Buurkracht bij het opstellen van buurtteams. Zij ondersteunen bewonersgroepen die gezamenlijke energie-acties willen organiseren.

Winkeltijden ontheffing pinksterweekend voor alle retailbedrijven

In Amersfoort mogen winkels, m.u.v. enkele feestdagen, alle dagen van de week open zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Om de klantenstroom over het gehele pinksterweekend te kunnen spreiden en te voldoen aan de RIVM richtlijnen, mogen retailers (supermarkten, tuincentra, elektronicazaken e.d.) ook open op 1e Pinksterdag. 

Stand van zaken regenboogagenda 2020

Amersfoort is een diverse en inclusieve stad en daarom is in 2019 de Regenboogagenda 2019-2022 vastgesteld. De gemeente werkt samen met ervaringsdeskundigen en professionele partijen in de stad om de veiligheid, acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI-inwoners (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse) te vergroten. Elk jaar wordt samen met de stad een agenda opgesteld met de speerpunten voor dat jaar. De speerpunten voor 2020 zijn: sensitieve zorgverlening; een veilig sportklimaat; en het vergroten van de zichtbaarheid. Het is een agenda van de stad, waarbij de gemeente bij sommige punten een uitvoerende en bij andere een faciliterende rol heeft.

Zienswijze Begroting GGDrU 2021

De GGD regio Utrecht (GGDrU) is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst van 26 Utrechtse gemeenten. Alle gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van de GGDrU. In de begroting is een loon- en prijsindex opgenomen voor 2021, waarmee de kosten hoger worden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor de GGDrU te vragen om te onderzoeken welke taken zij efficiënter uit kunnen voeren om kosten te besparen. Dit kan nodig zijn als er voor de hogere kosten van de GGDrU in de (nog op te stellen) begroting van de gemeente geen dekking gevonden kan worden.

Ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140

Op de locatie aan de Zangvogelweg 140 wordt een voormalig schoolgebouw gesloopt en is woningbouw voorzien. Het gaat hier om de bouw van 165 appartementen in twee gebouwen. Deze gebouwen worden 24 en 60 meter hoog waardoor er voldoende ruimte blijft om deze locatie te ‘vergroenen’. Het ontwikkelen van deze locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan voor de Zangvogelweg 140 worden opgesteld.
Omdat er sprake is van hoogbouw, is in het kader van het ontwerpbestemmingsplan een Hoogbouw Effect Rapportage opgesteld. Uit de HER blijkt dat deze hoogbouw op deze locatie past binnen de Amersfoortse hoogbouwvisie.

Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

De gemeente is eigenaar van tientallen gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn. De
gemeente heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de fysieke toegankelijkheid van die gebouwen. Zo zijn er aangepaste toiletten voor mensen met een beperking aangelegd, opritten geëgaliseerd en leuningen en deurdrangers met automatische deuropeners geplaatst. Hiermee heeft de gemeente een inhaalslag gemaakt. Vanaf nu wordt het verbeteren van de toegankelijkheid meegenomen op natuurlijke vervangingsmomenten, zoals bij renovatie of groot onderhoud. Bij nieuwbouw is toegankelijkheid al langer een speerpunt.

Zienswijze ontwerp programmabegroting 2021 RUD Utrecht

De RUD Utrecht voert voor de gemeente Amersfoort de vergunningverlenings- en handhavingstaken op het gebied van milieu uit. Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft de ontwerpprogrammabegroting voor 2021 vastgesteld. In de begroting is vastgelegd hoe de RUD een financieel gezonde organisatie blijft die op een efficiënte en kwalitatief goede wijze uitvoering kan geven aan de VTH-milieutaken.
Deze begroting wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft nu de mogelijkheid om met een zienswijze op de begroting te reageren. Ook inwoners kunnen een reactie indienen bij de gemeenteraad die deze meeneemt in de reactie aan de RUD.

Besluit tot aanwijzing babs LS tot 01.06.2025

Om huwelijken en geregistreerd partnerschappen te kunnen voltrekken zijn speciale bevoegdheden nodig. Daarom zijn vijf medewerkers benoemd tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Besluit tot aanwijzing babs CM tot 01.06.2025

Besluit tot aanwijzing babs IvN tot 01.06.2025

Besluit tot aanwijzing babs AH tot 01.06.2025

Besluit tot aanwijzing babs AS tot 01.06.2025

Adviesaanvraag stichting Meerkring voor een fusie van de openbare basisscholen De Zevensprong en De Weesboom in Schothorst

Stichting Meerkring (openbaar onderwijs) werkt aan de voorbereiding van een fusie tussen obs De Zevensprong en obs De Weesboom in Schothorst. Deze scholen werken nu al intensief samen. Het advies van het college hierover is positief. Als ook de medezeggenschapraden van beide scholen met de fusie instemmen, kunnen de scholen definitief fuseren.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Gemeente Amersfoort neemt deel in de oprichting van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL). Bij de ontwikkeling van stedelijk gebied wordt steeds meer gebruikgemaakt van data. De DKH-GSL gaat op basis van betrouwbare data beleid ondersteunen waarmee aan een gezonde leefomgeving wordt gewerkt. De DKH-GSL is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universiteit Utrecht (UU) en Economic Board Utrecht (EBU). Andere betrokken partners zijn provincie Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Mecanoo, Civity en Stichting Future City.

Beantwoording schriftelijke vragen:

  • 2020-048 aan het college BPA over financiën Corona
  • 2020-042 over 'Zorgen omtrent het evenementen- en horecabeleid'
  • Beantwoording raadsvragen BPA-Lijst Molenkamp Tweede besmettingsgolf van de corona pandemie in Amersfoort

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.