Korte samenvatting collegebesluiten 10 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Openstellingsbesluit Toekomstfonds Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020

Om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, heeft de gemeente de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer opengesteld. Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven subsidie aanvragen voor één- of tweejarige projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de praktijk wordt verbeterd. Tot en met 24 april kan subsidie aangevraagd worden; de gemeente stelt €200.000,- beschikbaar.

Raadsinformatiebrief Agenda Amersfoort Toegankelijk 2020

De gemeente streeft naar een Amersfoort waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij. Ongeacht de beperkingen die een handicap of chronische ziekte met zich meebrengt. Het college informeert de gemeenteraad over wat er in 2019 is gedaan om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren en wat de plannen voor dit jaar zijn. In samenwerking met ervaringsdeskundigen is een toegankelijkheidsagenda voor 2020 opgesteld met als aandachtspunten de toegankelijkheid van de Openbare Ruimte, Informatie & Dienstverlening en Cultuur & Toerisme (Amersfoort Gastvrij).

Vaststellen nieuwe subsidieregeling Monumenten en Beeldbepalende objecten Amersfoort

De huidige geldende subsidieregeling voor monumenten en beeldbepalende panden van de stamt uit 2013. In 2019 is de algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Amersfoort vernieuwd. Daarom is de subsidieregeling voor monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020 opgesteld, die goed aansluit op de ASV.

Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO)

De gemeente vindt het belangrijk dat alle jeugdigen zich ontwikkelen tot betrokken en competente inwoners. Partijen in en rond het onderwijs voeren gezamenlijk activiteiten uit om dit doel te bereiken. Deze sterke samenwerking is een van de redenen dat Amersfoort is verkozen tot Nationale Onderwijsstad 2020-2021. In 2019 was er onder andere aandacht voor het thema ‘kindermishandeling’ en heeft de gemeente zich aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Speerpunt daarbij is het versterken van de samenwerking tussen school en thuis. In 2020 gaan betrokken partijen kijken hoe de preventie van kindermishandeling versterkt kan worden. Ook wordt het aantal uren voor vroeg- en voorschoolse educatie uitgebreid. 

Verordening startersleningen Amersfoort 2020

De gemeente Amersfoort verruimt de mogelijkheden voor de starterslening. Een starterslening kan nu worden aangevraagd voor woningen tot € 310.000,-. Ook is het mogelijk om sociale huurwoningen die door de woningcorporaties worden verkocht te kopen met een starterslening. Er is nog € 2 miljoen budget beschikbaar. Dat is genoeg voor minimaal 57 startersleningen. Mensen die voor het eerst een woning willen kopen, maar net te weinig kunnen lenen bij hun eerste hypotheekverstrekker kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een starterslening.

Actualisatie Privacyreglement lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Midden-Nederland

Om in de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) effectieve interventies te plegen, maatregelen te nemen of hulp in te zetten, is het noodzakelijk dat partners persoonsgegevens van PGApersonen aan elkaar mogen verstrekken en verwerken. Het Privacyreglement lokale PGA is aangepast conform de AVG. Belangrijkste wijzigingen zijn het (gespecificeerde) doel en grondslag van de gegevensverwerking, de eigen rol van de gemeentelijke pga-expert in relatie tot de (verwerkings-)verantwoordelijkheid van de ketenpartners, gebruik van het BSN-nummer en de rechten van de betrokken pga-cliënten.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

• zorgelijk declaratiegedrag Amersfoortse zorgaanbieders
• Parkeerbeleid Amersfoort
• Verkeer Help de Leusderweg gaat op de Schop
• SRO-plan om samenwerking met binnensportaccommodaties te
• verbeteren
• Bomenkap Borgesiuslaan

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.