Jaarrekening 2021: investeren voor toekomstige generaties

Investeren in woningbouw en leefbare wijken, duurzaamheid en een inclusieve samenleving dat waren voor het college van burgemeester en wethouders de belangrijkste opgaven de afgelopen 4 jaren.

Jaarrekening 2021: investeren voor toekomstige generaties

Tegelijkertijd hielp het college de stad, inwoners en ondernemers te herstellen van de sociaal economische impact van de coronacrisis. In de jaarstukken 2021, die vandaag aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd, verantwoordt het college de uitvoering van deze opgaven en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar.

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: “Amersfoort is een aantrekkelijke stad om in te wonen, leven en werken. Dat is iets om te koesteren en verantwoord mee om te gaan. Samen met de gemeenteraad, inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke partners is er daarom een basis gelegd om onze stad klaar te maken voor de toekomst. Er is gewerkt aan een gezonde, leefbare, duurzame en inclusieve stad met meer woningen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat die lijn wordt doorgezet de komende jaren zodat Amersfoort een fijne plek blijft voor alle generaties na ons.”

Duurzame, groeiende en inclusieve stad

Deze grote opgaven zijn de afgelopen bestuursperiode op de kaart gezet binnen Amersfoort, waardoor er niet alleen belangrijke meerjarige beleidskaders zijn vastgesteld (o.a. kaders voor in- en uitbreiding van de stad, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), maar waarbij ook concrete oplossingen steeds meer zichtbaar zijn geworden. Zoals meer (diverse) woningen, zonnepanelen, groene daken, omgekeerd inzamelen, laadpalen en regelingen voor inwoners om huis en tuin te verduurzamen. Daarbij is er volop ingezet op het inclusiever maken van onze stad zodat iedere inwoner hier kan leven op een manier die bij hen past, gelijke kansen krijgt en mee kan doen.

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor stad te verminderen is er het afgelopen jaar een corona agenda opgesteld en met de uitvoering gestart. Dit is gericht op herstel en perspectief na corona met verschillende maatregelen om verenigingen, ondernemers en organisaties te ondersteunen.

Financieel beeld

Het investeren in een groeiende, duurzame en inclusieve stad en de impact van de coronacrisis is ook terug te zien in het financiële beeld. Amersfoort sluit het financiële jaar 2021 af met een positief saldo van 52,1 miljoen euro. Stegeman: “We hadden extra inkomsten vanuit de coronagelden van het rijk en een aantal financiële meevallers bijvoorbeeld uit gebiedsontwikkeling. Ook zijn er verschillende projecten en werkzaamheden anders verlopen dan gepland of uitgesteld, onder andere door corona. Het geld daarvoor wordt in 2022 alsnog besteed aan activiteiten waar het voor bestemd was of in onze reserves gestort. Het gaat hier vooral om projecten en ontwikkelingen waar we al mee begonnen zijn en die ook de komende jaren van belang zijn voor de toekomst van onze stad en inwoners.”

Vervolg

Op 19 april 2022 presenteert het college de jaarrekening aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op 21 juni 2022. Op financien.amersfoort.nl is de jaarrekening 2021 te vinden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN