Gemeente Amersfoort investeert 16,7 miljoen euro in ontwikkeling van de stad

Een gezonde, leefbare en inclusieve stad met voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, met passende zorg voor wie dat nodig heeft. Een stad waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Dit is waar het college van burgemeester en wethouders komend jaar extra in investeert met 16,7 miljoen euro. Tegelijk voorzien we dat mede door rijksmaatregelen het structurele financiële tekort in Amersfoort vanaf 2023 verder oploopt. Over welke maatregelen hiervoor nodig zijn, gaat het college de komende tijd in gesprek met de gemeenteraad en de stad.

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: “Amersfoort is een aantrekkelijke stad om in te wonen, leven en werken. Dat willen we zo houden voor de huidige en toekomstige inwoners. Daarom blijven we onverminderd investeren in onze stad, ondanks de financiële uitdaging waar we als gemeente voor staan. We willen de stad op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties.”

Woningbouw

In Amersfoort is een tekort aan betaalbare en passende woningen voor verschillende groepen inwoners. Het college heeft een Deltaplan Wonen opgesteld waarin wordt beschreven hoe de gemeente samen met corporaties, ontwikkelaars en andere partijen gaat werken aan het vergroten van het woningaanbod. Om de woningbouwopgave te realiseren, moeten er per jaar 1000 woningen bij komen via nieuwbouw en transformatie van bestaande (kantoor)panden. Het bouwen van betaalbare koopwoningen, sociale woningen en middeldure huur heeft hierbij speciale aandacht. Met de groei van de stad heeft het college ook oog voor het vergroten van het aanbod toegankelijke en bereikbare voorzieningen. Het college stelt voor 1,5 miljoen euro te reserveren voor de uitvoering van het Deltaplan Wonen.

Duurzame stad

Om er voor te zorgen dat onze stad leefbaar blijft voor de toekomstige generaties, werken we aan een duurzame stad. Dat betekent dat we investeren in het tegengaan van klimaatverandering, meer biodiversiteit en groen in de stad en het terugdringen van afval. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele samenleving. Gemeente, inwoners en bedrijfsleven werken daarom samen aan de energietransitie. Met de voorbereidingen voor de enorme opgave om woningen en gebouwen van het gas te halen is de gemeente al begonnen. Een warmtevisie en een eerste wijkwarmteplan zijn bijna klaar. Om het terugdringen van CO2 een impuls te geven zijn er in deze Kadernota extra middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, energietransitie, luchtkwaliteit en circulaire economie. Hiervoor wil het college 4 miljoen euro uittrekken.

Passende zorg

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner mee kan blijven doen in onze samenleving, op een manier die bij hem of haar past. Als iemand daar hulp bij nodig hebt, dan zorgen we ervoor dat die gegeven wordt. Inwoners mogen rekenen op hulp dichtbij huis, met een plan waarin verschillende zorgaanbieders samenwerken, aansluitend op de vraag. We kijken altijd eerst of er hulp is in de directe omgeving of in de wijk, voordat specialistische hulp wordt aangeboden. Zo houden we de zorg betaalbaar. Dit is belangrijk om de huidige toegang tot zorg en ondersteuning in stand te houden en de kwaliteit van de zorg op peil. Het bieden van passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft is noodzakelijk om een inclusieve stad te zijn en te blijven. Hiervoor wil het college 4 miljoen euro reserveren.

De overige 7,2 miljoen euro wil de gemeente besteden aan de ontwikkeling van Eem en Spoor, Stadshart, de aanpak van woonoverlast en radicalisering, minimabeleid, de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en ten behoeve van een Fonds Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Investeren

De opgaven rond woningbouw, duurzame stad en passende zorg zijn van groot belang voor de toekomst van Amersfoort. Het college investeert hier 16,7 miljoen euro in, in 2020. Ook in de jaren daarna wil het college structureel investeren in deze opgaven. In de huidige begroting is hier echter onvoldoende ruimte voor. Kapitaallasten, vervangingsinvesteringen, gestegen lonen en prijzen zetten het budget van gemeenten, waaronder Amersfoort, onder druk. Daardoor ontstaat er in Amersfoort een tekort vanaf 2023. Om die reden moet de gemeente nu alvast nadenken over mogelijke ombuigingen of mogelijkheden om inkomsten te genereren. In de Kadernota staat wat er op de korte en lange termijn financieel nodig is om de opgaven te realiseren en geeft richting aan de Meerjarenbegroting 2020-2023.

Vervolg

De Kadernota is op 28 mei aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de gezamenlijke opgaven voor komend jaar en de financiële kaders. Na de meicirculaire wil het college met de raad in gesprek over welke maatregelen nodig zijn om de opgaven te kunnen betalen. In juni gaat de gemeenteraad in gesprek met experts en belanghebbenden. De gemeenteraad neemt later dit jaar (in juli) besluiten over de Kadernota.

Via de volgende links vindt u de Kadernota en andere financiële stukken.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.