Amersfoort houdt wonen en zorg voor senioren bereikbaar

In Amersfoort ontstaat, bij ongewijzigd beleid, tot aan 2040 een tekort aan passende woonvormen en zorg voor senioren. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen stelt de gemeente Amersfoort, met een groot aantal betrokken organisaties en Amersfoortse senioren zelf, een uitvoeringsprogramma met prioriteiten op.

Amersfoort houdt wonen en zorg voor senioren bereikbaar

Met dit uitvoeringsprogramma blijven de betrokken partijen zich inzetten zodat wonen en zorg voor senioren ook in de toekomst goed geregeld is.

Behoefte aan woonvormen voor senioren

De gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan woonvormen en zorg voor ouderen. Daaruit blijkt dat er op middellange termijn een probleem tussen vraag en aanbod ontstaat. Het aantal ouderen in Amersfoort neemt de komende jaren sterk toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar passende huisvesting en extra druk op zorgvoorzieningen. Terwijl er schaarste op de woningmarkt is en een groeiend personeelstekort in de zorg.

Gezamenlijke aanpak nodig

Menno Tigelaar, wethouder Wonen en Zorg Amersfoort: “Veel senioren willen ook op latere leeftijd zo zelfstandig mogelijk wonen. Met de jaren neemt ook de kans dat je zorg of hulp nodig hebt toe, daarom is een woning die past bij de behoefte en levensfase, en met eventuele ondersteuning dichtbij nodig. Die gecombineerde woon- en zorgopgave vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen uit het fysieke- en sociale domein, zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere partijen uit de woonsector. Vanzelfsprekend betrekken we de ouderen daar ook bij. Met elkaar werken we aan woningen waar oudere Amersfoorters prettig en zelfstandig kunnen wonen.”

Uitvoeringsprogramma ouderenhuisvesting

De gemeente voert regie op de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma en ondersteunt het uitbouwen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voor het uitvoeringsprogramma is kennis en onderzoek uit de praktijk nodig. Daarom zijn goede ervaringen uit heel Nederland onderzocht en zijn er bijeenkomsten geweest met de betrokken partijen.

Het onderzoek, de bijeenkomsten en de gesprekken met woon- en zorgorganisaties, ouderenbonden en marktpartijen, leveren drie actielijnen op:

 • Voldoende en divers aanbod aan woningen
 • Inclusieve wijk (elkaar als buurtbewoners makkelijk kunnen ontmoeten)
 • Passende zorg en ondersteuning

Binnen deze actielijnen worden de volgende acties opgepakt:

 • Het toevoegen van geclusterde woonconcepten (bijvoorbeeld hofjeswoningen).

 • De huisvestingopgave rondom 24-uurszorg verder verdiepen.

 • Onderzoeken waar verpleeghuizen een verbindende rol kunnen spelen in de wijk.

 • Onderzoeken of en hoe woningen passender te maken zijn.

 • Werken aan bewustwording over prettig ouder worden.

 • Ontwerpeisen rondom gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid van de leefomgeving beter in beeld brengen bij de grotere gebiedsontwikkelingen.

 • Samen met huurdersverenigingen en bewonerscommissies de contacten met bewoners verbeteren.

 • Het in kaart brengen van de aanwezigheid en het gebruik van ontmoetingsvoorzieningen in de wijken.

 • Partijen gaan onderzoeken hoe de functie van ‘superbuur’ zou kunnen worden vormgeven als signaalfunctie in de buurt.

Met deze prioriteiten gaan de samenwerkende partners aan de slag. Dit is de basis voor een solide, breed-gedragen inzet voor de woon- en zorgopgave waarvoor de gemeente Amersfoort zich inzet.

Aan de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma hebben bijgedragen: de Alliantie, Amaris, Beweging 3.0, Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, De Koperhorst, Omnia Wonen, Portaal, Silverein, Sint Pieters & BLoklands Gasthuis, Woonzorg Nederland, Zorgkantoor Zilveren Kruis. Daarnaast danken wij de Amersfoortse senioren en andere betrokken partijen waarmee diverse gesprekken zijn gevoerd voor de aanscherping van het programma. 

Meer informatie over wonen en zorg in Amersfoort is te vinden op www.amersfoort.nl/wonen-en-zorg.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN