Zangvogelweg 140

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Zangvogelweg 140 voor iedereen ter inzage ligt van vrijdag 20 november tot en met donderdag 31 december 2020. Tegelijk met het bestemmingsplan ligt ook ter inzage het besluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder in verband met het vaststellen van zogenaamde Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).

Inhoud van het bestemmingsplan

Het perceel Zangvolgelweg 140 (het plangebied) grenst aan de noordzijde aan de Van Randwijcklaan, aan de oostzijde aan de Zangvogelweg en het Valleikanaal grenst aan de westzijde van het perceel. Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 0,9 hectare. Het plangebied ligt aan de noordoostkant van Amersfoort, oostelijk van de Ringweg Kruiskamp.

Binnen het plangebied bevond zich een schoolgebouw, voorheen in gebruik bij ROC Midden Nederland. Het bestemmingsplan “Zangvogelweg 140” omvat de bouw van 2 woongebouwen, met een hoogte van respectievelijk 24 en 60 meter. Binnen de gebouwen is ruimte voor in totaal 165 woningen, waarvan 35% sociale huur.

Vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 juni tot en met 29 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 26 zienswijzen ontvangen, waarvan 1 door 161 mensen is ondertekend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 november 2020 gewijzigd vastgesteld, waarbij de ingediende zienswijzen zijn meegenomen in de besluitvorming. De zienswijzen geven aanleiding tot het toevoegen van 2 bijlagen aan het ontwerpbestemmingsplan, de bijlage ‘Verkeerseffecten woningbouw Zangvogelweg 140’ en de bijlage ‘Vooroverlegreacties concept ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140’.

Procedure bestemmingsplan

Van 20 november tot en met donderdag 31 december 2020 liggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0307.BP00179-0301) en via de gemeentelijke website Amersfoort in beeld.

Binnen de periode van terinzagelegging kunnen degene die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070 426 4426.

Het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Procedure besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Op grond van artikel 145 Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Zangvogelweg 140 (zie hierboven).

Omdat over het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde geen zienswijzen zijn kenbaar gemaakt, kunnen op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht alleen belanghebbenden in beroep gaan, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbesluit.

Downloads