Voorbereidingsbesluit “Vathorst West-Midden" Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2020 het Voorbereidingsbesluit "Vathorst West-Midden" Amersfoort heeft vastgesteld.

Inhoud

Ter plaatse van het plandeel Velden 1F in Vathorst is het de wens om woningen te realiseren. De exacte begrenzing is te vinden op de ter inzage gelegde tekening. Op aangrenzende gronden ten westen van Velden 1F kunnen echter allerlei activiteiten worden ondernomen die de geplande woningbouw onmogelijk kunnen maken. Daarnaast is de planologisch juridische situatie diffuus te noemen doordat er verschillende (oude) bestemmingsplannen op de gronden van toepassing zijn. Ook is een bestemmingsplan voor aanpassing van de hindercontour vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op bovenstaande diffuse planologisch juridische situatie is het raadzaam eerst een voorbereidingsbesluit te nemen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en voorts om voor het gehele plangebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Op deze manier kan er een helder planologisch juridische kader gecreëerd worden, waarbij met name de huidige geldende Agrarische bestemming - en het gebruik daarvan - en de bestemming Wonen goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 16 juli 2020 en heeft een werkingsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Procedures

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening liggen met ingang van 16 juli 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het voorbereidingsbesluit is ook via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidnummer NL.IMRO.0307.VBVathWestmidden.0301) en via onderstaand document te raadplegen.

Voorbereidingsbesluit Vathorst West-Midden

Volledige publicatie

Publicatie Staatscourant