Voorbereidingsbesluit De Hoef-West

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2020  heeft besloten:

1. Een voorbereidingsbesluit voor De Hoef-West (met identificatienummer NL.IMRO.0307.VBDeHoef-West-0301, getekend op de ondergrond met de bestandsnaam “grootschalige basiskaart GBK”) digitaal en analoog vast te stellen.
2. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het op grond van artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt te wijzigen.
3. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het verbod als bedoeld onder 2. niet geldt voor het gebruik dat is toegestaan op grond van een verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a sub 1, 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
4. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. indien (a) het gebruik van gronden en/of bouwwerken niet strijdig is met het voor het gebied van het voorbereidingsbesluit geldende bestemmingsplan (bestemmingsplan Bedrijventerreinen e.o. & Snelwegen) en (b) de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het Ontwikkelkader de Hoef-West, dat op 10 september 2019 door de raad is vastgesteld en/of het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan (omgevingsplan) voor De Hoef-West.
5. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen, dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. voor het tijdelijk gebruiken van leegstaande panden voor een niet met de omgeving conflicterend gebruik, dat afwijkt van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, indien er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat, de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen en de verkeersveiligheid.
6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

Gebied voorbereidingsbesluit
Het gebied van het voorbereidingsbesluit beperkt zich tot De Hoef-West. Het gaat om het gebied van het bedrijven-/kantorenterrein De Hoef ten zuiden en ten westen van de Outputweg tussen de spoorlijnen Amersfoort-Zwolle en Amersfoort-Apeldoorn.
De exacte begrenzing is te vinden op de ter inzage gelegde tekening.

Aanleiding voorbereidingsbesluit
Met het vaststellen van het voorbereidingsbesluit door de raad wordt verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan voor De Hoef-West wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is noodzakelijk om te voorkomen dat er in de periode van het maken van het nieuwe bestemmingsplan (omgevingsplan) ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met het toekomstige beleid voor het gebied.

Inwerkingtreding en werkingsduur
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 24 december 2020. Het heeft een werkingsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Ter inzage voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening liggen met ingang van 24 december 2020  ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het voorbereidingsbesluit en de tekening zijn ook digitaal in te zien via deze link en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidnummer NL.IMRO.0307.VBDeHoefWest-0301).

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,  23 december 2020  

Publicatie

Publicatie voorbereidingsbesluit De Hoef-West