Voorbereidingsbesluit Amsterdamseweg 45-45A-45B-47-47A-49, Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 3 december 2019 heeft besloten:

  1. Een voorbereidingsbesluit voor de Amsterdamseweg 45-45a-45b-47-47a-49 vast te stellen.
  2. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het op grond van artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt te wijzigen.
  3. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het verbod als bedoeld onder 2. niet geldt voor het gebruik dat is toegestaan op grond van een verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a sub 1, 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  4. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2.  indien (a) het gebruik van gronden en/of bouwwerken niet strijdig is met het voor het gebied van het voorbereidingsbesluit  geldende bestemmingsplan (bestemmingsplan Bedrijventerreinen e.o. & Snelwegen) en (b) de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor Amsterdamseweg 45-45a-45b-47-47a-49.
  5. In het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen, dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. voor het tijdelijk gebruiken van leegstaande panden voor een niet met de omgeving conflicterend gebruik, dat afwijkt van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, indien er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen.
  6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking ervan. 

Gebied voorbereidingsbesluit

Het gebied van het voorbereidingsbesluit beperkt zich tot de percelen Amsterdamseweg 45-45a-45b-47-47a-49. De exacte begrenzing is te vinden op de ter inzage gelegde tekening.

Aanleiding voorbereidingsbesluit

Met het vaststellen van het voorbereidingsbesluit door de raad wordt verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan voor Amsterdamseweg 45-45a-45b-47-47a-49 wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is noodzakelijk om te voorkomen dat er in de periode van het maken van het nieuwe bestemmingsplan ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met het gemeentelijke beleid en in het bijzonder het gemeentelijke detailhandelsbeleid, waarin de mogelijkheid van het vestigen van detailhandel, waaronder supermarkten, op de bij dit voorbereidingsbesluit betrokken gronden is uitgesloten.  

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 december 2019. Het heeft een werkingsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Ter inzage voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening liggen met ingang van 12 december 2019  ter inzage  in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het voorbereidingsbesluit en de tekening zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.amersfoortinbeeld.nl  en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0307.VBAdamseweg45tm49-0301).  

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,  11 december 2019  

    Publicatie