Vooraankoniging bestemmingsplan Lorentzstraat 17a

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Voor het perceel Lorentzstraat 17a in de wijk Leusderkwartier is een initiatief ingediend voor de bouw van 17 woningen. Het betreft de voormalige bedrijfslocatie van wegenbouwer Knol B.V., later Keper wegenbouw/Dura Vermeer. Het perceel maakt deel uit van een binnenterrein met een bedrijfsbestemming, welke wordt omsloten door voornamelijk woningen aan de Lorentzstraat, Arnhemseweg, Everard Meysterweg en Woestijgerweg. Het bouwen van de woningen past niet binnen deze bedrijfsbestemming van het bestemmingsplan “Amersfoort Zuid en Kattenbroek”. Om dit initiatief mogelijk te maken, wordt voor het perceel Lorentzstraat 17a een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft hiervoor op 28 januari 2020 de startnotitie vastgesteld. Om zo snel mogelijk tot de nieuwbouw te kunnen overgaan heeft de gemeenteraad besloten om toepassing te geven aan de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro). Dit betekent dat gelijktijdig met het opstellen van het bestemmingsplan een ontwerp van een omgevingsvergunning wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan volgt samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning één gecombineerde procedure. Deze besluiten worden dus gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage gelegd.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.