Vooraankoniging bestemmingsplan Leusderweg 320

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Op de Leusderweg 320 ligt een manege die niet meer als zodanig in gebruik is. In oktober 2017 vraagt een ontwikkelaar om medewerking aan het initiatief voor een nieuw model voor ruimtelijke planontwikkeling. Onder onafhankelijke begeleiding is door relevante stakeholders samengewerkt aan de planvorming. Met als resultaat een breed gedragen invulling van het voormalige manegeterrein die recht doet aan alle kansen en kenmerken van de plek.

Het plan omvat de bouw van ongeveer 51 woningen, met een goede landschappelijke inpassing die recht doet aan de ligging van het gebied in het Natuur Netwerk Nederland.

Woningbouw is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Op 28 januari 2020 besloot de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de startnotitie voor de beoogde ontwikkeling vast te stellen.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.