Vooraankondiging omgevingsplan De Hoef-West

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende omgevingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

De Hoef-West wordt getransformeerd naar een duurzaam, levendig en gemengd stadsdeel. De ambitie is om de huidige werkgelegenheid op De Hoef te behouden, het onderwijs uit te breiden en circa 2.500 woningen toe te voegen met de benodigde bijbehorende voorzieningen. Om deze ambitie te bereiken is als eerste stap na de vaststelling van de Structuurvisie De Hoef-West in 2017 het Ontwikkelkader De Hoef-West opgesteld. In dat kader staan de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Het Ontwikkelkader De Hoef-West is op 10 september 2019 door de raad vastgesteld. Bij die gelegenheid heeft de raad ook de startnotitie van het nieuwe omgevingsplan voor De Hoef-West vastgesteld. In dat omgevingsplan worden de in het Ontwikkelkader De Hoef-West gekozen richtingen juridisch worden geborgd. Er is gekozen om geen bestemmingsplan maar een omgevingsplan te maken voor De Hoef-West. In de nieuwe Omgevingswet is het omgevingsplan de ‘opvolger’ van het bestemmingsplan.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpomgevingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.