Vooraankondiging Chw-bestemmingsplan Wagenwerkplaats West en Midden

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Om in het gebied van de Wagenwerkplaats West en Midden woningen en andere voorzieningen te kunnen bouwen en de inrichting van het gebied daarop aan te passen moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dat nieuwe bestemmingsplan vormt het planologisch-juridische kader voor het realiseren van de ruimtelijke ambities, zoals die zijn vastgelegd in het door de raad op 9 juli 2019 vastgestelde Masterplan Wagenwerkplaats 2019. Het nieuwe bestemmingsplan beperkt zich tot de deelgebieden Midden en West. Het deelgebied Oost van de Wagenwerkplaats komt pas later aan snee. Daarvoor worden eerst nog de kaders vastgesteld in een afzonderlijk stedenbouwkundig plan.
Naast de herontwikkeling van West en Midden van de Wagenwerkplaats legt het nieuwe bestemmingsplan ook de bestaande situatie in de omgeving daarvan vast. Daarbij gaat het vooral om het gebied van het aansluitende spoorwegemplacement, bestaande uit het rangeerterrein, opstelterreinen (waaronder Bokkeduinen), doorgaande sporen en het stationsgebied met perrons en traversen.

Het bovenstaande gebied van het bestemmingsplan valt in de Beheersverordening Wagenwerkplaats e.o. Die verordening biedt geen mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft op 9 juli 2019 de startnotitie van het nieuwe bestemmingsplan Wagenwerkplaats West en Midden vastgesteld.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.