Vooraankondiging bestemmingsplan 't Hammetje

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

In juli 2016 is de Ontwikkelingsvisie Over de Laak door gemeenteraad vastgesteld, een visie op de ontwikkeling van het gebied ten noorden van Vathorst. Over de Laak is onderverdeeld in drie deelgebieden: Waterrijk, Speelpolder en ‘t Hammetje. Voor deelgebied Waterrijk is de planvorming gereed en wordt binnenkort gestart met de uitvoering. ’t Hammetje is, na Waterrijk, het tweede deelgebied dat wordt ontwikkeld. ’t Hammetje krijgt een recreatieve functie, met daarbij onder andere ruimte voor scouting en kleinschalige horeca. In maart 2020 is het voorontwerp van de inrichting van het ’t Hammetje tijdens een informatieavond gepresenteerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het definitieve ontwerp van de inrichting van het gebied. Dit ontwerp zal worden vertaald naar een nieuw bestemmingsplan ‘Over de Laak- ’t Hammetje’. Het noordelijk deel van het gebied heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst ' nog een agrarische bestemming en de functies van o.a. scouting en horeca moeten goed ingepast worden. Het nieuwe bestemmingsplan biedt, nadat de procedure is doorlopen, het planologisch kader voor de ontwikkeling van deze locatie.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.