Vooraankondiging bestemmingsplan stationsgebied de Hoef-West

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

In het door de raad op 10 september 2019 vastgestelde Ontwikkelkader de Hoef-West is de ambitie vastgelegd om het bedrijventerrein de Hoef-West te transformeren naar een stadsdeel, waarin wordt gewoond en gewerkt en waarin de aanwezige onderwijsvoorzieningen worden uitgebreid. Er zijn in het gebied 2.500 woningen voorzien en het streven is om 5.000 arbeidsplaatsen te behouden. werkgelegenheid).
In het stationsgebied van de Hoef West zijn nu vier partijen als pioniers aan de slag om woningbouw te realiseren. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen, verdeeld over 4 projecten. Voor het snel realiseren van de vier projecten is een nieuw separaat bestemmingsplan nodig dat vooruitloopt op het omgevingsplan dat in 2021 voor de rest van de Hoef-West wordt gemaakt.
Het gaat om de volgende vier woningbouwprojecten: (1) voormalige Smink locatie aan de Hoefseweg 11 - circa 565 woningen; (2) Inputplein 1 - circa 500 woningen; (3) Hoefseweg 1 - circa 100 woningen en (4) Computerweg 1 - circa 150 woningen. Naast woningbouw omvatten de projecten ook werkmeters.  
Omdat de bouwprojecten in het stationsgebied niet passen in het geldende bestemmingsplan wordt voor deze projecten een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het gebied van het nieuwe  bestemmingsplan ligt ten oosten van het station Schothorst. De grens van het gebied aan de westkant wordt gevormd door het spoor Amersfoort-Zwolle. Aan de oostkant ligt de Hoefseweg.  Het bestemmingsplan wordt aan de zuidkant begrensd door de Plotterweg en het Inputplein.
Om te beginnen met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad op 24 maart 2020 een startnotitie vastgesteld.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.