Vooraankondiging bestemmingsplan Partiële herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen Lübeckweg - bouwmarkt en tuincentrum

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk van een bouwmarkt met drive-in en een tuincentrum op een perceel gelegen aan Hanzeboulevard/Lübeckweg op het Bedrijventerrein Vathorst. De nieuwbouw is een initiatief van Bauhaus, één van de grootste bouw- en tuinmarktketens in Europa.

De vestiging van een bouwmarkt en een tuincentrum wijkt af van de regels van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen". In de bestemming 'Groen' zijn bedrijfsgebouwen niet toegestaan. Verder kent de bestemming 'Bedrijventerrein' ook geen rechtstreekse mogelijkheden voor de vestiging van perifere detailhandel. Het verlenen van medewerking aan de voorgenomen ontwikkeling van een bouwmarkt en een tuincentrum kan daarom alleen door middel van een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan.

Om zo snel mogelijk tot de nieuwbouw te kunnen overgaan heeft de gemeenteraad op 20 december 2016 besloten om toepassing te geven aan de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro). Dit betekent dat gelijktijdig met het opstellen van de partiële herziening van het bestemmingsplan een ontwerp van een omgevingsvergunning wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan volgt samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning één gecombineerde procedure. Deze besluiten worden dus gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage gelegd.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.