Vooraankondiging bestemmingsplan Meridiaan 14 – Voormalige Vreekampgarage

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Voor het perceel Meridiaan 14 in de wijk De Koppel is een verzoek ingediend om 30 woningen te mogen bouwen. Op deze plek was voorheen de Vreekampgarage gevestigd. De garage is een aantal jaar geleden leeg gekomen. Boven de garage bevinden zich twee appartementen. Het bouwen van de woningen past niet binnen de bestemming ‘Gemengd’ van het bestemmingsplan “Amersfoort Oost”. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt voor het perceel Meridiaan 14 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op 2 juli 2019 is voor deze ontwikkeling het Stedenbouwkundig plan vastgesteld en op 1 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor het bestemmingsplan vastgesteld.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.