Vooraankondiging bestemmingsplan Hart van Soesterkwartier

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het volgende bestemmingsplan voorbereiden.

Inhoud van het plan

Op 14 juli is het uitwerkingsvoorstel Hart van Soesterkwartier vastgesteld door de gemeenteraad. In dit voorstel is het plan uitgewerkt om de verouderde Emmaüskerk grondig te renoveren en het gebouw toekomstbestendig te maken in zijn maatschappelijke en religieuze functie. De bijgebouwen rond de kerk worden gesloopt en er worden maximaal 20 appartementen gerealiseerd, in zowel de sociale-, midden- als vrije huursector. Naast de religieuze functie komt er een kinderdagverblijf, kleinschalige horeca, ruimte voor het Leger des Heils en ontmoetingsruimten voor wijkinitiatieven. Op die manier kan het kerkgebouw, in een veranderende cultuur en maatschappij, blijven functioneren als huiskamer en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Om het plan te realiseren zal voor dit plangebied een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. Nu het uitwerkingsvoorstel is vastgesteld, zal de gemeente Amersfoort starten met de procedure voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.

Procedure

Het plan bevindt zich in een voorbereidingsfase. Naar aanleiding van deze vooraankondiging liggen nog geen stukken ter inzage. Er kunnen er nog geen zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Er is geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over dit voornemen. 

Zodra het plan er klaar voor is, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.