Vaststelling uitwerkingsplan De Laak 3 Vathorst en besluit hogere grenswaarden spoorweg- en wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het uitwerkingsplan “Laak 3 Vathorst” hebben vastgesteld en hebben besloten om hogere waarden vast te stellen volgens de Wet geluidhinder voor de woningen in het gebied Laak 3.

Uitwerkingsplan De Laak 3 Vathorst

Het uitwerkingsplan Laak 3 Vathorst omvat het planologisch-juridische kader voor de inrichting van de Laak 3. Er komen 75-100 (grachten)woningen, een kerk, maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijven. Tussen de nieuwe kerk en de turnhal komt een P&R-terrein met een omvang van 150 parkeerplaatsen. Laak 3 wordt voor het autoverkeer ontsloten via 3 punten (kruising Oeverweg/Domstraat in het noorden, een verbinding met Laak 1a via de Elburgstraat en aan de zuidkant via Lovink/Paulinapolder). De verkeersstructuur is zo opgezet dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is via de A28 door Laak 3.

Hogere grenswaarden

Gelijk met het vastgestelde uitwerkingsplan ligt, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) het vastgestelde ‘besluit hogere grenswaarden spoorweg- en wegverkeerslawaai' voor de woningen in De Laak 3 ter inzage.

Procedures

Het uitwerkingsplan en het besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 september tot en met 26 oktober 2016 in de publiekshal van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1. Het uitwerkingsplan en het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunnen ook digitaal worden geraadpleegd via :

Beroep

Binnen de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden, die een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpuitwerkingsplan en/ of het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van een verzoek om voorlopige voorziening en het griffierecht naar de website van Raad van State of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070 426 4426.

Volledige publicatie