Vaststelling bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid voor iedereen ter inzage ligt vrijdag 25 september tot en met donderdag 5 november 2020. Het bestemmingsplan is op 15 september 2020 opnieuw gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan “Laan van Duurzaamheid” wordt begrensd door de Rondweg-Noord aan de zuidzijde, de Oude Zevenhuizerstraat aan de noordwestzijde en aan de noordoostzijde door de Laan van Duurzaamheid. Het plangebied ligt aan de zuidoostelijke rand van de wijk Nieuwland en in het meest westelijke puntje van het bedrijventerrein Calveen.

Het bestemmingsplan “Laan van Duurzaamheid” maakt de bouw van ruim 100 woningen mogelijk op een braakliggend terrein. Het ontwerpbestemmingsplan maakte daarnaast een onbemand tankstation mogelijk. Dit bij het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan is deze mogelijkheid uit het bestemmingsplan geschrapt.

 Gevoerde procedure

Op 24 april 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Laan van Duurzaamheid’ gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn 2 beroepen ingesteld. Op 20 mei 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder de Afdeling) uitspraak gedaan op die beroepen.

Het ene beroep richt zich tegen het geplande tankstation. De Afdeling acht dit beroep in zoverre gegrond, dat de behoefte aan dit tankstation onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling draagt de raad daarom op, om deze onderbouwing alsnog te geven.

Het andere beroep richt zich met name tegen de woningbouw. Voor één van de beroepsgronden heeft de Afdeling geoordeeld, dat een betere onderbouwing van de verkeersafwikkeling gegeven moet worden.

In het besluit van 15 september 2020 is gehoor gegeven aan deze uitspraak. Het tankstation is uit het bestemmingsplan ‘Laan van Duurzaamheid’ geschrapt, en voor de verkeersafwikkeling van de woningen is een aanvullend onderzoek aan de toelichting op het bestemmingsplan toegevoegd.

 Procedure bestemmingsplan

Van vrijdag  25 september tot en met donderdag 5 november 2020 liggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00145-0302) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen

 Binnen de periode van terinzagelegging kunnen degene die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070- 426 4426.

 Het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.