Tegemoetkoming bij schade door wijziging bestemmingsplan

Door een wijziging van een bestemmingsplan kan uw woning minder waard worden. Dit heet planschade. U kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Tegemoetkoming bij schade door wijziging bestemmingsplan

Uw pand kan ook in waarde dalen door bijvoorbeeld:

  • de vaststelling van een bestemmingsplan
  • een afwijking van de in een bestemmingsplan gestelde regels

Er kan ook sprake van planschade zijn als de mogelijkheden om op uw perceel te bouwen of het perceel te gebruiken beperkt worden. Of als u te maken krijgt met verlies van inkomsten.

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgesteld welke schade voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico op schade valt, komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro vastgesteld op minimaal twee procent van de inkomensderving of waarde van uw pand.

U heeft ook geen recht op een tegemoetkoming als de schade bijvoorbeeld al te voorzien was toen u het pand of perceel kocht. Of als u al op een andere manier een schadevergoeding heeft gekregen, zoals bij onteigening.

Als er sprake is van vermindering van woongenot, wordt beoordeeld of er zich een zogenoemde planologische verslechtering voordoet. Die beoordeling gebeurt aan de hand van een aantal factoren, zoals uitzicht en privacy.

Kijk voor meer informatie op www.overheid.nl.


U dient uw aanvraag schriftelijk in. Schrijf in uw brief:

  • waarom u de aanvraag doet en om welk pand of perceel het gaat
  • de oorzaak van de schade (welk bestemmingsplan of besluit de schade heeft veroorzaakt)
  • wat voor soort schade u heeft (bijvoorbeeld waardevermindering van de woning of minder inkomsten)
  • een uitleg van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. U hoeft daarbij geen taxatierapport toe te voegen
  • uw naam en adres

Onderteken uw aanvraag en stuur deze naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Afdeling Programma's en Projecten
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Doe uw aanvraag binnen vijf jaar vanaf het moment dat het bestemmingsplan of besluit dat de planschade veroorzaakt definitief is.

Het starten van een procedure kost u € 300,-. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u daarover bericht. Als burgemeester en wethouders besluiten uw aanvraag toe te wijzen, krijgt u dit bedrag terug.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of u recht heeft op een tegemoetkoming. En zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming is. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige.

De officiële procedure vindt u in de Procedureverordening advisering planschade 2008.