Stoutenburgerlaan 8

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp wijzigingsplan ‘Stoutenburgerlaan 8’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het college heeft op 11 september 2018 besloten de procedure te starten door het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Met het wijzigingsplan Stoutenburgerlaan wordt het gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning als burgerwoning vastgelegd. Hiervoor wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een woonbestemming.

Procedure

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Stoutenburgerlaan 8’ ligt met de daarbij behorende stukken van donderdag 13 september tot en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00161-0201) en via de gemeentelijke website amersfoort in beeld.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan aan de kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief per post verzenden naar: het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw W.R.H.van Santen-Buma, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort;
  • via het online formulier: zienswijze indienen

Met dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per email kenbaar maken bij mevrouw W.R.H. van Santen-Buma via w.vansanten@amersfoort.nl. Zij neemt dan contact op voor het maken van een afspraak.