Plannen in procedure

Overzicht van plannen in procedure waarop u kunt reageren door een inspraakreactie, zienswijze of beroep.

De volgende plannen zijn in procedure. Klik op het plan om te zien of en hoe u een reactie kunt geven. Afhankelijk van de fase waarin het plan zit, gaat dit om een inspraakreactie, zienswijze of beroep. Let daarbij op de termijn waarbinnen uw reactie moet zijn ingediend.

Raadsbesluit over ruimtelijke projecten

    Voorbereidingsbesluiten

     Vooraankondigingen

     Ontwerpbestemmingsplannen (en ontwerpexploitatieplan)

     Vastgestelde bestemmingsplannen

      Ontwerpwijzigingsplannen

      • Er zijn momenteel geen ontwerpwijzigingsplannen in procedure

      Vastgestelde wijzigingsplannen

      Ontwerp uitwerkingsplannen

        • Er zijn momenteel geen ontwerp uitwerkingsplannen

        Vastgestelde uitwerkingsplannen

        • Er zijn momenteel geen recent vastgestelde uitwerkingsplannen

        Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

        Verleende omgevingsvergunningen (projectafwijkingsbesluit / coördinatieregeling)

        Vastgestelde beheersverordeningen

        • Er zijn momenteel geen recent vastgestelde beheersverordeningen.

        Alle bestemmingsplannen in Amersfoort

        Een overzicht van alle bestemmingsplannen in Amersfoort, zowel geldend als in procedure, vindt u op de website Amersfoort in beeld.

        Vindt u op uw adres meer dan één vastgesteld bestemmingsplan dan geldt het plan met de meest recente datum.

        Heeft u vragen over een bestemmingsplan, neem dan contact op met het Vergunningenloket.