Ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Zangvogelweg 140 voor iedereen ter inzage ligt. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder in verband met het vaststellen van zogenaamde Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).

Inhoud van het plan

Het perceel Zangvolgelweg 140 (het plangebied) grenst aan de noordzijde aan de Van Randwijcklaan, aan de oostzijde aan de Zangvogelweg en het Valleikanaal grenst aan de westzijde van het perceel. Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 0,9 hectare. Het plangebied ligt aan de noordoostkant van Amersfoort, oostelijk van de Ringweg Kruiskamp.

Binnen het plangebied bevond zich een schoolgebouw, voorheen in gebruik bij ROC Midden Nederland. Het ontwerpbestemmingsplan “Zangvogelweg 140” omvat de bouw van 2 woongebouwen, met een hoogte van respectievelijk 24 en 60 meter. Binnen de gebouwen is ruimte voor in totaal 165 woningen, waarvan 35% sociale huur.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 29 juli 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00179-0201) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar:
    de gemeenteraad, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst , Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per email kenbaar maken bij mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl of via telefoonnummer 14033. Zij neemt dan contact op voor het maken van een telefonische afspraak. Gezien de Corona-maatregelen heeft het indienen van een schriftelijke zienswijze onze voorkeur.

Procedure ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden ook schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl, of via telefoonnummer: 14033. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Publicatie