Ontwerpbestemmingsplan Podium

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Podium voor iedereen ter inzage ligt. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder in verband met het vaststellen van zogenaamde Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).

Inhoud van het plan

Podium ligt aan de noordoostzijde van Amersfoort, tegen Hooglanderveen en de wijk Vathorst aan. Het plangebied wordt grofweg begrensd door Scheidingsweg/spoorlijn Amersfoort – Zwolle aan de noordwestzijde, aan de oostzijde door Verbindingsweg/A28 en aan de zuidwestzijde door Boerderijenboulevard.

Podium is oorspronkelijk als kantoorlocatie bestemd. Omdat het ontwikkelen van deze hoeveelheid nieuwe kantoren op deze locatie niet langer gewenst is, is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld die de bouw van 440 woningen mogelijk maakt, inclusief de inrichting van het openbaar gebied. In het ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om in plaats van een deel van de woningen 10.000 m² kantoor te realiseren.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 18 juni 2020 tot en met woensdag 29 juli 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00186-0201) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar:
    de gemeenteraad, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst , Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per email kenbaar maken bij mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl of via telefoonnummer 14033. Zij neemt dan contact op voor het maken van een telefonische afspraak. Gezien de Corona-maatregelen heeft het indienen van een schriftelijke zienswijze onze voorkeur.

Procedure ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden ook schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl, of via telefoonnummer: 14033. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Stukken