Ontwerpbestemmingsplan Operaplein

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Operaplein voor iedereen ter inzage ligt. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder in verband met het vaststellen van zogenaamde Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).

Inhoud van het plan

Het Operaplein ligt in Schuilenburg Noord, aan de oostzijde van Amersfoort. Het plangebied wordt grofweg begrensd door: aan de noordzijde de achtertuinen/bergingen van de woningen aan de Tenorplaats; aan de oostzijde de Ariaweg; aan de zuidzijde door de parkeerplaats, bebouwing en groen van Ariaweg 13 – 107 (oneven) en aan de westzijde door de Operaweg.

Het winkelcentrum en met name een supermarkt heeft een belangrijke functie voor de wijk. Het winkelcentrum Operaplein is echter verouderd. Bij handhaving van de huidige situatie heeft de supermarkt  geen perspectief op de (broodnodige) uitbreiding. Vooruitlopend op de herontwikkeling is de bestaande supermarkt in 2019 gesloten.

In de nieuwe situatie worden circa 60 woningen (appartementen), circa 1300 m² bvo winkel (supermarkt) en een maatschappelijk voorziening gerealiseerd. De appartementen worden gebouwd in de sociale huur en middeldure huur. Het gebouw wordt op het hoogste deel 11 bouwlagen hoog (ongeveer 37 meter).

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00188-0201) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar:
    de gemeenteraad, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst , Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per email kenbaar maken bij mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl of via telefoonnummer 14033. Zij neemt dan contact op voor het maken van een telefonische afspraak. Gezien de Corona-maatregelen heeft het indienen van een schriftelijke zienswijze onze voorkeur.

Procedure ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden ook schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw W.L. Juijn-Dorst, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw W.L. Juijn-Dorst via wl.juijn-dorst@amersfoort.nl, of via telefoonnummer: 14033. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen.

Stukken