Ontwerp chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

De Kop van Isselt is onderdeel van het oudste industriegebied van Amersfoort; Isselt. In de Kop van Isselt is druk ontstaan op industriële functies, met name vanwege de woningbouwopgave. Voor de Kop van Isselt wordt daarom gewerkt aan een geleidelijke transformatie van industriegebied naar een gemengd stedelijk gebied. Het doel van deze transformatie is een nieuw stadsdeel te creëren waar naast wonen ook ruimte is voor werken en andere voorzieningen. Daarnaast kan met de transformatie meer milieukwaliteit aan het gebied worden toegevoegd. 

Deelgebied 1 Geldersestraat, het plangebied van voorliggend ontwerp bestemmingsplan, is het eerste gebied dat wordt getransformeerd. Daarmee kan dit gebied fungeren als vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de Kop van Isselt.

Waarom een Chw bestemmingsplan

Vooruitlopend op het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet (volgens de huidige planning in 2021) kan er nu al worden geëxperimenteerd met de mogelijkheden van die nieuwe wet en kunnen, op basis van de Crisis en herstelwet, bestemmingsplannen worden gemaakt met een zogenaamde ‘verbrede reikwijdte’. In het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ is hier gebruik van gemaakt in het kader van duurzaamheid, beeldkwaliteit, voorlopige bestemmingen, hogere waarden en een bestemmingsplanactiviteit.

Procedure

Van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp bestemmingsplan kan ook digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00164-0201) en via de gemeentelijke website Amersfoort in beeld.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief schrijven en deze per post sturen naar:
    de gemeenteraad, t.a.v. mevrouw N.J.M. Ludeking , Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  • via het online formulier:
    zienswijze indienen (DigiDMet dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze. Hiervoor kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch contact opnemen met mevrouw N.J.M. Ludeking via telefoonnummers (033) 469 4587.

Publicatie

Publicatie ontwerpbestemmingsplan