Groot Weede noord

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Groot Weede noord voor iedereen ter inzage ligt van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan omvatte de percelen Hamseweg 70 (voormalig Wellant college) en Van Boetzelaerlaan 3 (agrarisch perceel) in Hoogland. Voor het perceel Hamseweg 70 maakt het ontwerpbestemmingsplan de bouw van 9 eenlaagse woningen mogelijk. De op het perceel aanwezige houtwal wordt daarbij behouden en waar mogelijk versterkt. Gelijktijdig speelt op het naastgelegen perceel aan de Van Boetzelaerlaan 3 de wens om ruimere gebruiksmogelijkheden van het agrarische perceel. Het bebouwingsvlak van dit perceel wordt aangepast, in verband met de benodigde afstand (vanwege normen voor geur) tussen het agrarische bedrijf en de nieuwe woningen.

Vaststelling en wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 juni t/m 31 juli 2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan.

De zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen. De grootste wijziging is het schrappen van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf op de Van Boetzelaerlaan 3 uit het ontwerpbestemmingsplan Groot Weede noord. Om dit te kunnen doen, is de Verordening geurhinder en veehouderij plangebied Park Klein Weede vastgesteld. Daaruit blijkt dat bij een vaste afstand van 75 meter een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Het aanpassen van het bouwvlak is daarom niet langer nodig om de bouw van 9 woningen op het perceel Hamseweg 70 mogelijk te maken. Voor het overige geven de zienswijzen aanleiding tot enkele ondergeschikte wijzigingen.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan en de Verordening geurhinder en veehouderij plangebied Park Klein Weede op 17 december 2019 gewijzigd vastgesteld.

Procedure bestemmingsplan

Van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 liggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0307.BP00125-0301) en via de gemeentelijke website Amersfoort in beeld.

Binnen de periode van terinzagelegging kunnen degene die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070 426 4426.

Het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Downloads