Fietsroute Kattenbroek – Gangboord_De Kreek

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij besloten hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende ‘Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek’ om daarmee een fietspad aan te kunnen leggen langs het Gangboord naar de Kreek in de wijk Kattenbroek. Dit fietspad is onderdeel van de fietsverbindingen tussen Amersfoort-Noord en de rest van de stad en sluit aan op het hoofdfietsnetwerk. Het besluit maakt de herinrichting mogelijk van het openbaar gebied van een deel van het Gangboord dat loopt naar De Kreek en bestaat onder andere uit de aanleg van een fietspad en een voetpad, waarvoor 15 taxussen moeten worden verplant. De herinrichting is gedeeltelijk niet mogelijk binnen de regels van het geldende 'Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek'. In dat plan loopt het fietspad voor een deel door de bestemming groen. Binnen die bestemming is een recreatief fietspad toegestaan. Dit fietspad is echter onderdeel van een doorgaande fietsverbinding en daarmee is hier geen sprake van een recreatief fietspad. Om de route volledig te kunnen realiseren moet daarom een planologische procedure worden doorlopen, in dit geval een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het besluit ligt met bijbehorende stukken van vrijdag 20 november tot en met donderdag 31 december 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoort. Ook zijn de stukken digitaal in te zien:

(Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0307.OV00053-0301)

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbesluit, kunnen een gemotiveerd beroepschrift indienen over het vastgestelde besluit.  Een beroepschrift indienen kan gedurende de beroepstermijn van vrijdag 20 november tot en met donderdag 31 december 2020, bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA UTRECHT. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl .

De besluiten treden in werking op de eerste dag na de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij dat de besluiten niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Ook voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De medewerkers van de rechtbank kunnen u hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer (030) 223 35 00.

Publicatie

Publicatie Fietsroute Kattenbroek - Gangboord_De Kreek