Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Noack Soesterweg 564

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 17 december 2019 bij besluitnummer 1183318 het Crisis- en herstelwet (Chw-)bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 gewijzigd vastgesteld.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden van de voormalige vleesfabriek Noack aan de Soesterweg 564 en maakt de bouw van 78 woningen mogelijk.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad wijzigingen aangebracht in de toelichting van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de zienswijzennota, die bij het raadsbesluit over het bestemmingsplan is te vinden op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedure

Het Chw-bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 ligt vanaf vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis aan het
Stadhuisplein 1. Het Chw-bestemmingsplan kan ook digitaal worden geraadpleegd via:

  • de landelijke voorziening voor bestemmingsplannen www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00150-0301, deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

Gedurende de periode van terinzageligging van het Chw-bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze hebben kunnen indienen over het ontwerpbestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Die mogelijkheid is er ook voor belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Voor de behandeling van het beroepschrift moet griffierecht betaald worden. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070- 426 4426.

Het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort over de vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.  

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Geef daarom in het beroepschrift aan welke beroepsgronden u aanvoert. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift ook dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.