Chw-bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – energieinstallaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 28 januari 2020 bij besluitnummer 1216695 het Crisis- en herstelwet (Chw-)bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – energie installaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen gewijzigd vastgesteld.

Inhoud van het bestemmingsplan

Met het Chw-bestemmingsplan kunnen nieuwe installaties voor energieopwekking met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen worden geweerd. Dit gebeurt door het toestaan van deze bedrijven te schrappen uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten van de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen uit 2014 en Entreegebied de Wieken Zuid uit 2016. Nieuwe installaties passen niet in de CO2-neutrale warmtevoorziening die de gemeente voorstaat. Dit is vastgelegd in de door de raad op 9 juli 2019 vastgestelde Warmtevisie Amersfoort.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de raad één wijziging aangebracht ten opzichte van het ontwerp, dat ter visie heeft gelegen. Het gebied, waarvoor de raad op 24 april 2018 het bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid heeft vastgesteld, is alsnog buiten het vast te stellen Chwbestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten- energie installaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen gehouden. Op grond van de regels van het bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid zijn al geen bedrijfsmatige energie installaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen mogelijk. Dat hoeft dus niet nogmaals te worden vastgelegd in het Chwbestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – energieinstallaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen. Deze wijziging is opgenomen in het raadsbesluit over het bestemmingsplan van 28 januari 2020 en is te vinden bij de stukken over het bestemmingsplan.

Procedure

Het Chw-bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – energieinstallaties met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen ligt vanaf vrijdag 7 februari 2020 tot en met donderdag 19 maart 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1. Het Chw-bestemmingsplan kan ook digitaal worden geraadpleegd via: www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00174-0301) en via Amersfoort in beeld.

Gedurende de periode van terinzageligging van het Chw-bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze hebben kunnen indienen over het ontwerpbestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Die mogelijkheid is er ook voor belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijziging door de raad. Voor de behandelingvan het beroepschrift moet griffierecht betaald worden. Ga voor meer informatie over het instellen vanberoep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070- 426 4426.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.