Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 21 april 2020 bij besluitnummer 1274803 het ‘Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ gewijzigd vastgesteld.

Inhoud van het bestemmingsplan

De Kop van Isselt is onderdeel van het oudste industriegebied van Amersfoort; Isselt. In de Kop van Isselt is druk ontstaan op industriële functies, met name vanwege de woningbouwopgave. Voor de Kop van Isselt wordt daarom gewerkt aan een geleidelijke transformatie van industriegebied naar een gemengd stedelijk gebied. Het doel van deze transformatie is een nieuw stadsdeel te creëren waar naast wonen ook ruimte is voor werken en andere voorzieningen. Daarnaast kan met de transformatie meer milieukwaliteit aan het gebied worden toegevoegd. 

Deelgebied 1 Geldersestraat is het eerste gebied dat wordt getransformeerd. Daarmee kan dit gebied fungeren als vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de Kop van Isselt. 

Het plan kan niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen’ uitgevoerd worden. Om deze gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is hiervoor een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ter inzage heeft gelegen. In deze periode zijn 8 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ingediend die zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in de 'zienswijzennota Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat'. Enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het plan.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, zowel naar aanleiding van zienswijzen als ambtshalve, wijzigingen aangebracht aan de toelichting, de verbeelding en het beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn te vinden in de beslispunten in het raadsvoorstel over het bestemmingsplan en in hoofdstuk 3 van de zienswijzennota, die beide zijn te vinden op de gemeentelijke website en op de landelijke voorzieningen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen het bestemmingsplan en het raadsbesluit van vrijdag 1 mei tot en met donderdag 11 juni 2020 digitaal worden geraadpleegd via:

Ook liggen het bestemmingsplan en het raadsbesluit in die periode ter inzage bij de Informatiebalie in de hal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.

Binnen de periode van terinzagelegging kunnen diegenen die zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijzen kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbestemmingsplan, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Over de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad zijn aangebracht in het plan kan iedereen een beroepschrift indienen. Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 070 - 426 44 26.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.