Bestemmingsplan Matthijs Vermeulenstraat 1

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 10 november 2020 bij besluitnummer 1364161 het bestemmingsplan “Matthijs Vermeulenstraat 1” gewijzigd vastgesteld.

Inhoud van het plan

Aan de Matthijs Vermeulenstraat 1, in het noorden van de wijk Randenbroek, was voorheen MBO Amersfoort gevestigd. Na de verhuizing van deze school is het gebouw eind 2018 leeg gekomen. Voor deze locatie is een verzoek ingediend voor de bouw van 60 woningen. Het gaat om drie appartementsgebouwen met in totaal 52 appartementen en acht eengezinswoningen. Het bouwen van de woningen past niet binnen de maatschappelijke bestemming van het geldende bestemmingsplan “Amersfoort Zuid en Kattenbroek”. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarom is het bestemmingsplan “Matthijs Vermeulenstraat 1” opgesteld.

Wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 11 juni t/m 22 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 5 zienswijzen ingediend. Deze zijn in de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Matthijs Vermeulenstraat 1’ van een gemeentelijke reactie voorzien. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, zowel naar aanleiding van de zienswijzen als ambtshalve, wijzigingen aangebracht aan de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn te vinden in de beslispunten in het raadsvoorstel over het bestemmingsplan en in hoofdstuk 3 van de zienswijzennota, die beide zijn te vinden op de gemeentelijke website en op de landelijke voorzieningen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit vanaf vrijdag 4 december 2020 tot en met donderdag 14 januari 2021 ter inzage. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0307.BP00182-0301) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Tegelijk met het bestemmingsplan, ligt overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder, het besluit Hogere grenswaarden ter inzage, in verband met het vaststellen van zogenaamde Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).

Beroep

Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Die mogelijkheid is er ook voor belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet griffierecht betaald worden. Meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht vindt u op www.raadvanstate.nl, of telefonisch via 070 426 44 26.

Het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort over de vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.

Procedure besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Op grond van artikel 145 Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde, met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Matthijs Vermeulenstraat 1”.

Omdat over het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde geen zienswijzen zijn kenbaar gemaakt, kunnen op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht alleen belanghebbenden in beroep gaan, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbesluit.

Downloads

Staatscourant Matthijs Vermeulenstraat 1

Raadsvoorstel en - besluit Matthijs Vermeulenstraat 1

Zienswijzennota bestemmingsplan Matthijs Vermeulenstraat 1

Besluit hogere waarden geluid Martthijs Vermeulenstraat 1