Coelhorsterlaan 10

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp-wijzigingsplan ‘Coelhorsterlaan 10’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het college heeft op 16 november 2020 besloten de procedure te starten door het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

In 2017 is de agrarische bestemming het perceel Coelhorsterlaan 10 gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande boerderijwoning en twee bijgebouwen op dit perceel zijn als ‘cultuurhistorisch waardevolle gebouwen’ aangemerkt. Aan de gemeente is toestemming gevraagd om de boerderijwoning te mogen splitsen in twee woningen en één bijgebouw te mogen verbouwen tot woning. Om dit mogelijk te maken, kan het bestemmingsplan worden gewijzigd met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 2 van het wijzigingsplan “Coelhorsterlaan 1 en 10” en artikel 31.7 van het bestemmingsplan “Buitengebied West”. Er wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan deze wijzigingsbevoegdheid.

Procedure ontwerpwijzigingsplan

Van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021 ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Coelhorsterlaan 10’ ter inzage in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpwijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00193-0201) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan aan de kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • een brief per post verzenden naar: het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort, t.a.v. mevrouw M. Stomp, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort;
  • via het online formulier: zienswijze indienen (DigiD).Met dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal
formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per e-mail kenbaar maken bij mevrouw M. Stomp via m.stomp@amersfoort.nl. Zij neemt dan contact op voor het maken van een afspraak. .

Coelhorsterlaan 10