Toekomst Stadhuis

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. In dat licht is eerder (in 2017) besloten tot een sobere en doelmatige renovatie. In 2018 werd er meer asbest aangetroffen dan verwacht, waardoor de geplande renovatie duurder werd. Deze ontwikkelingen rechtvaardigen een heroverweging van de eerder gemaakte keuze voor renovatie. Nieuwbouw op een andere locatie biedt de mogelijkheid op een volledig energieneutraal stadhuis en kan een impuls geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling.

Toekomst Stadhuis

Wat gebeurt er op dit moment?

Er is een onderzoek gedaan naar vijf verschillende varianten voor de toekomst van het stadhuis. De vijf varianten zijn: het huidige renovatieplan (sober en doelmatig), renovatie Aardgasvrij, nieuwbouw Rechtbanklocatie, nieuwbouw Trapezium en nieuwbouw Wagenwerkplaats-Oost.

Het college heeft de vijf varianten begin juli 2019 open aan de gemeenteraad voor gelegd.

Deze varianten zijn in een peiling besproken. De raad was in meederheid positief over nieuwbouw op het Trapezium of de Wagenwerkplaats-Oost. De renovatie-varianten kregen weinig steun en nieuwbouw op de Rechtbanklocatie kreeg geen steun. Dit gebeurde in een peiling, er is nog geen besluit genomen.

Een aantal partijen gaf aan behoefte te hebben aan meer informatie om een goede afweging te kunnen maken tussen de locaties Trapezium en Wagenwerkplaats-Oost. Het college stelt daarom voor om een informatieve Ronde te houden op 3 september. In die Ronde komen de ruimtelijke effecten aan bod en de bijdrage die een stadhuis kan leveren aan de ontwikkeling van een gebied. Daarover was eerder, in de informatie bij de peiling, een beknopt advies van de stadsbouwmeester opgenomen. We gaan hier dieper op in, aan de hand van een presentatie van de supervisor van het gebied Langs Eem en Spoor.
 
Na de informatieve Ronde zal het college een Raadsvoorstel voor uitwerking van één variant aanbieden aan de raad.

Samen met de stad

Als er een keuze voor een locatie is gemaakt, wordt de stad als volgt betrokken:

 • Bij de keuze voor renovatie spreken we met de stad over de invulling van het begrip van “het huis van de stad” en de inrichting van de omgeving (het stadhuisgebied)
 • Bij de keuze voor nieuwbouw vindt participatie plaats bij verdere uitwerking van het nieuwbouwplan op de gekozen locatie

  Historie

  De gemeenteraad besloot op 27 juni 2017 om de renovatie van het stadhuis in gang te zetten. Daarna is gestart met de uitwerking van die plannen. Hiervoor zijn in 2018 de nodige voorbereidingen gedaan voor de Europese aanbesteding. Tijdens die voorbereiding werd veel meer asbest in het stadhuis aangetroffen dan verwacht, waardoor de renovatie veel duurder zou worden. Vervolgens is de aanbesteding uitgesteld, om consequenties van de asbestproblematiek eerst beter in kaart te brengen.

  Heroverweging tussen renovatie en nieuwbouw

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om renovatie te heroverwegen en tegelijkertijd te onderzoeken of nieuwbouw een alternatief kan zijn. In het coalitieakkoord 2018-2022 is geconstateerd dat nieuwbouw de mogelijkheid biedt voor een volledig energieneutraal stadhuis en dat nieuwbouw een impuls kan geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling.

  Variantenstudie

  Om een gedegen en vergelijkbare heroverweging te kunnen maken, is er een variantenstudie gedaan. De vijf varianten zijn: het huidige renovatieplan (sober en doelmatig), renovatie Aardgasvrij, nieuwbouw Rechtbanklocatie, nieuwbouw Trapezium en nieuwbouw Wagenwerkplaats-Oost. Alle 5 de varianten zijn financieel haalbaar. Uit de variantenstudie blijkt dat het oorspronkelijke sobere renovatieplan geen reële optie meer is omdat dit niet past bij de duurzaamheidsopgave.

  Besluitvorming

  Het college stelt voor om een informatieve Ronde te houden op 3 september. Lees het collegebericht hier.

  Op dinsdag 2 juli 2019 besprak de gemeenteraad de Resultaten variantenstudie Toekomst Stadhuis.

  Op dinsdag 9 april 2019 is in de gemeenteraad een peiling over de toekomst van het stadhuisgebouw besproken.

  Op 18 december 2018 is een rondetafelgesprek met de gemeenteraad gehouden waarin de voortgang van de variantenstudie voor het stadhuis is besproken.

  In de Raadsinformatiebrief van 15 maart 2018 werd de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken over de renovatie van het Stadhuis.

  In het coalitieakkoord 2014-2018 (pagina 9) staat dat de raad in deze periode een besluit neemt over de toekomst van het stadhuis. De besluitvorming is de afgelopen jaren in fases gegaan. Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten het stadhuis te renoveren.

  Op 3 oktober 2017 gaf het college aan de gemeenteraad een tussenstand van de voorbereidingen.