Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan.

Samenstelling gemeenteraad
Bekijk het overzicht van alle leden van de gemeenteraad.
Rol

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties er in zitten. Het college bedenkt plannen en doelen. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid. Daarna controleert zij de uitvoering daarvan. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raad benoemt de wethouders. De raad kan ook een wethouder ontslaan. Wethouders zijn voorgedragen. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B en W). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Het college van B en W voert uit wat de raad heeft bedacht.

De gemeenteraad bepaalt

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.

De gemeenteraad controleert

Of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren, controleert de gemeenteraad. En of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert op dinsdagavond. Iedere week is er De Ronde. Om de week is er De Raad. De bijeenkomsten bestaan uit vaste onderdelen.

De Ronde: iedere dinsdag

Vanaf 19.00 uur staan verschillende onderwerpen tegelijkertijd op de agenda. De raadsleden praten hierover in verschillende vergaderruimtes. De onderwerpen kunnen worden behandeld als voorbereiding op een besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek of als informatieve bijeenkomst, bijvoorbeeld een toelichting van de wethouder. Tijdens De Ronde kunt u uw mening geven (inspreken) over onderwerpen die als ‘peiling’ of ‘voorbereiding besluit’ aan de orde komen. Meer informatie over inspreken.

De Raad: om de week op dinsdag

Op de avonden De Raad (in principe elke twee weken) zijn er naast De Ronde nog twee vaste onderdelen:

  • Het Plein (20.00 - 20.30 uur): inwoners, organisaties en de ambtelijke organisatie kunnen hier iets presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering. Meer informatie en aanmelden voor Het Plein.
  • Actualiteitenraad (20.30 - 20.45 uur): raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele zaken.
  • Het Besluit (20.45 uur): alle raadsleden komen bijeen voor debat en besluitvorming.

De agenda wordt twaalf dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.

Langetermijnplanning

Als u wilt weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt, kunt u de termijnagenda bekijken (zie de link hieronder). In dit overzicht is te zien welke onderwerpen voor wanneer gepland staan. Het is geen definitieve planning, het kan zijn dat onderwerpen niet of op een andere datum worden behandeld.

Meer informatie

Agenda vergadering

Kijk of luister de raadsvergaderingen terug of kijk live mee

Uw invloed

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen of uw mening geven. Lees hoe u uw stem kunt laten horen, kunt meedoen en meebeslissen.

Bestuurlijke stukken
Lees over de verschillende soorten bestuurlijke informatie die u kunt raadplegen.
Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen. Meer over de rekenkamer.