Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan.

Samenstelling gemeenteraadBekijk het overzicht van alle leden van de gemeenteraad.

RolDe gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties er in zitten. Het college bedenkt plannen en doelen. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid. Daarna controleert zij de uitvoering daarvan. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raad benoemt de wethouders. De raad kan ook een wethouder ontslaan. Wethouders zijn voorgedragen. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B en W). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Het college van B en W voert uit wat de raad heeft bedacht.

De gemeenteraad bepaalt

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.

De gemeenteraad controleert

Of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren, controleert de gemeenteraad. En of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Vergaderingen

De gemeenteraad komt bijeen op dinsdagavond. Gemiddeld twee keer per maand is De Ronde. Gemiddeld een keer per maand De Raad. De bijeenkomsten bestaan uit vaste onderdelen. Ook gaat de raad De Stad In.

De Ronde

Vanaf 19.00 uur staan verschillende onderwerpen tegelijkertijd op de agenda. De raadsleden praten hierover in verschillende vergaderruimtes. De onderwerpen kunnen worden behandeld als voorbereiding op een besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek (met experts/genodigden) of als informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld een toelichting van de wethouder. Tijdens De Ronde kunt u uw mening geven (inspreken) over onderwerpen die als ‘peiling’ of ‘voorbereiding besluit’ aan de orde komen. Meer informatie over inspreken.

De Raad

Op de avonden De Raad zijn er vaste onderdelen:

  • De Ronde: vergaderingen over verschillende onderwerpen.
  • Actualiteitenraad: raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over (actuele) zaken die niet op de vergaderagenda staan. Duur: 15 minuten.
  • Het Besluit: alle raadsleden komen bijeen voor debat en besluitvorming. Als er geen Actualiteitenraad is, begint Het Besluit eerder.
  • Het Plein: inwoners, organisaties en de ambtelijke organisatie kunnen op Het Plein een plan, idee of ambitie voor de stad presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering. Duur: 30 minuten. Het Plein vindt meestal plaats voorafgaand aan Het Besluit. Meer informatie en aanmelden voor Het Plein. Vanwege de coronamaatregelen is er momenteel geen Het Plein.

De Stad In

De gemeenteraad gaat sinds 2019 'De Stad In'. De raadsleden bezoeken bedrijven of instellingen, gaan kijken op locaties in de stad waar ontwikkelingen zijn en waarover zij besluiten nemen of ontmoeten inwoners die in gesprek willen gaan met de gemeenteraad. Op deze manier leert de stad haar raadsleden (nog) beter kennen, horen raadsleden wat er speelt in Amersfoort en maken zij kennis met deskundige en betrokken Amersfoorters die zelf zo invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de raad. Inwoners, instellingen of bedrijven die raadsleden willen uitnodigen voor een bezoek tijdens een van deze avonden kunnen contact opnemen met de raadsgriffie: E griffie@amersfoort.nl. T 033 - 469 43 79. Vanwege de coronamaatregelen is er momenteel geen De Stad In.

De agenda van de raad wordt twaalf dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.

Langetermijnplanning

Als u wilt weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt, kunt u de (voorlopige) termijnagenda bekijken (zie de link hieronder). In dit overzicht is te zien welke onderwerpen voor wanneer gepland staan. LET OP: het is geen definitieve planning, het kan zijn dat onderwerpen niet of op een andere datum worden behandeld.

Meer informatie

Agenda vergadering

Kijk of luister de raadsvergaderingen terug of kijk live mee

Uw invloed

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen of uw mening geven. Lees hoe u uw stem kunt laten horen, kunt meedoen en meebeslissen.

Bestuurlijke stukken
Lees over de verschillende soorten bestuurlijke informatie die u kunt raadplegen.
Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen. Meer over de rekenkamer.