Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan.

Bekijk het overzicht van alle leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties er in zitten. Het college bedenkt plannen en doelen. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid. Daarna controleert zij de uitvoering daarvan. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raad benoemt de wethouders. De raad kan ook een wethouder ontslaan. Wethouders zijn voorgedragen. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B en W). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Het college van B en W voert uit wat de raad heeft bedacht.

De gemeenteraad bepaalt

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.

De gemeenteraad controleert

Of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren, controleert de gemeenteraad. En of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

De Ronde

Vanaf 19.00 uur staan verschillende onderwerpen tegelijkertijd op de agenda. De raadsleden praten hierover in verschillende vergaderruimtes. De onderwerpen kunnen worden behandeld als voorbereiding op een besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek (met experts/genodigden) of als informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld een toelichting van de wethouder. Tijdens De Ronde kunt u uw mening geven (inspreken) over onderwerpen die als ‘peiling’ of ‘voorbereiding besluit’ aan de orde komen. Meer informatie over inspreken.

De Raad

Op de avonden De Raad zijn er vaste onderdelen:

  • De Ronde: vergaderingen over verschillende onderwerpen.
  • Actualiteitenraad: raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over (actuele) zaken die niet op de vergaderagenda staan. Duur: 15 minuten.
  • Het Besluit: alle raadsleden komen bijeen voor debat en besluitvorming. Als er geen Actualiteitenraad is, begint Het Besluit eerder.
  • Het Plein: inwoners, organisaties en de ambtelijke organisatie kunnen op Het Plein een plan, idee of ambitie voor de stad presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering. Duur: 30 minuten. Het Plein vindt meestal plaats voorafgaand aan Het Besluit. Meer informatie en aanmelden voor Het Plein.


De Stad In

De gemeenteraad gaat sinds 2019 'De Stad In'. De raadsleden bezoeken bedrijven of instellingen, gaan kijken op locaties in de stad waar ontwikkelingen zijn en waarover zij besluiten nemen of ontmoeten inwoners die in gesprek willen gaan met de gemeenteraad. Op deze manier leert de stad haar raadsleden (nog) beter kennen, horen raadsleden wat er speelt in Amersfoort en maken zij kennis met deskundige en betrokken Amersfoorters die zelf zo invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de raad. Inwoners, instellingen of bedrijven die raadsleden willen uitnodigen voor een bezoek tijdens een van deze avonden kunnen contact opnemen met de raadsgriffie: E griffie@amersfoort.nl. T 033 - 469 43 79.

De agenda van de raad wordt twaalf dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd.

Langetermijnplanning

Als u wilt weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt, kunt u de (voorlopige) termijnagenda bekijken (zie de link hieronder). In dit overzicht is te zien welke onderwerpen voor wanneer gepland staan. LET OP: het is geen definitieve planning, het kan zijn dat onderwerpen niet of op een andere datum worden behandeld.

Meer informatie

Agenda vergadering

Kijk of luister de raadsvergaderingen terug of kijk live mee

De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Amersfoort. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen of uw mening geven. Lees hoe u uw stem kunt laten horen, kunt meedoen en meebeslissen.

Rechten van het kind

Elk jaar wordt de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. In 1989 werden de kinderrechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Op en rond 20 november wordt dat wereldwijd gevierd. Ook in Amersfoort: de gemeenteraad organiseert in die week een kindervragenuur. Kinderen uit groep 7 en 8 nemen een uur lang de zetels van de raadsleden over om vragen te stellen aan de raadsleden en aan de burgemeester en wethouders. Het kindervragenuur wordt live uitgezonden via YouTube (Raad Amersfoort).

Het eerste kindervragenuur van de gemeenteraad vond plaats op dinsdag 16 november 2021. Het volgende kindervragenuur is op dinsdag 22 november 2022.

Hoe kun je meedoen?

Amersfoortse basisschoolleerlingen en kinderen die thuisonderwijs volgen uit groep 7 en 8 mogen - per school - 2 vragen stellen: een aan de raadsleden en een aan de burgemeester en wethouders.

In 3 stappen naar de vragen

Hoe bedenken jullie met je klas een goede vraag? Dat leggen we in 3 stappen uit:

  1. Bedenk met je klas of in groepjes 2 onderwerpen waarover je een vraag wilt stellen. Maken jullie je ergens zorgen over? Wat speelt zich af in je stad of wijk? Waar ben je heel erg nieuwsgierig naar? Is er iets in het nieuws (geweest) dat je bezighoudt? Het onderwerp mag gaan over een landelijk thema (bijvoorbeeld het milieu of vluchtelingen) maar het moet dan ook in de gemeente spelen! Dus niet iets wat alleen landelijk of op jullie school speelt
  2. Kies samen met je klasgenoten de 2 vragen die jullie het belangrijkst vinden. Vertel ook waarom jullie juist deze vragen willen stellen. Dat is een belangrijk punt. Besteed er genoeg tijd aan! Onder het kopje ‘Aan wie stel je je vraag?’ kun je bekijken welke raadsleden en welk collegelid (burgemeester of wethouder) verantwoordelijk is voor de onderwerpen van jullie vragen. Kies vervolgens alvast samen welke vier leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 naar de gemeenteraad mogen gaan en wie daarvan de vragen stellen als jullie vragen worden uitgekozen.
  3. Vul nu het formulier in. Je kunt via dit formulier ook een filmpje meesturen. Als jullie de vragen hebben ingediend, horen jullie vervolgens of jullie klas de vragen mag stellen in de gemeenteraad. Als jullie klas wordt uitgenodigd krijgen jullie de unieke kans om een uur lang raadslid te zijn. Maar voordat het kindervragenuur begint krijgen jullie nog een korte uitleg. Want hoe bestuur je eigenlijk een stad? En we bereiden je voor op het kindervragenuur.


Formulier Kindervragenuur

Aan wie stel je je vraag?

De leerlingen stellen een vraag aan een van de raadsleden en aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de webpagina Leden van de gemeenteraad met het overzicht van alle twaalf partijen in de gemeenteraad (klik op het plusje achter elke partij om de namen van de raadsleden te zien. Klik op een naam voor meer informatie over het raadslid, zoals de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt).

Bekijk de webpagina Samenstelling college van burgemeester en wethouders voor meer informatie over het college. De burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor bepaalde onderwerpen (portefeuilles). De wethouders zijn ook verantwoordelijk voor bepaalde wijken in de stad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de baas van de stad. De gemeenteraad van Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raadsleden zijn lid van een politieke partij; een landelijke of een lokale partij. Zij zorgen ervoor dat alles in de stad goed geregeld is. Bijvoorbeeld dat er genoeg woningen, schoolgebouwen en sporthallen zijn. Dat het afval wordt opgehaald. En dat de inwoners hulp krijgen als ze die nodig hebben. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Amersfoort. Elke vier jaar zijn er verkiezingen.

College

Er is ook een college van burgemeester en wethouders. Amersfoort heeft zeven wethouders. De gemeenteraad kiest de wethouders. De burgemeester wordt benoemd door de koning en door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het college bestuurt elke dag de stad. Het college maakt voorstellen en plannen voor de stad. De gemeenteraad bepaalt of die plannen en voorstellen worden goedgekeurd. En hoeveel geld die plannen mogen kosten. En dan voert het college de plannen uit. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college dat goed doet.

Keuzes

Niet iedereen wil dezelfde dingen en er is niet genoeg geld om alles te kunnen doen. Er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad moet kiezen wat er wel en niet gebeurt in de stad. Dat is soms best lastig. De politieke partijen in de gemeenteraad denken daar soms verschillend over. En inwoners ook. Mensen willen bijvoorbeeld dat een gevaarlijk verkeerskruispunt veiliger wordt. Het college stelt voor om daarvoor een nieuwe weg aan te leggen maar daarvoor moeten bomen worden gekapt en dat vinden mensen ook niet leuk. Sommige mensen willen bijvoorbeeld graag dat er op een bepaalde plek woningen komen, anderen vinden dat daar een natuurspeeltuin moet blijven. Er moeten steeds keuzes voor de stad gemaakt worden. En daar is de gemeenteraad voor. Het is de taak van de gemeenteraad om daarbij goed naar de inwoners van Amersfoort te luisteren.

Vragen stellen

De raadsleden kunnen op verschillende manieren vragen stellen. Aan elkaar (via een debat tijdens vergaderingen) en aan het college. Dat kan tijdens vergaderingen over bepaalde onderwerpen, schriftelijk maar ook tijdens de Actualiteitenraad. Dat kun je vergelijken met het vragenuur in de Tweede Kamer en dus ook met het kindervragenuur. De raadsleden stellen dan vragen aan een burgemeester of wethouder over een bepaald onderwerp.

Oefenen in de klas

Op de website https://prodemos.nl is lesmateriaal beschikbaar voor de groepen 7 en 8, om kinderen uit te leggen hoe de democratie werkt: op landelijk niveau maar ook in gemeentes. Je kunt er ook filmpjes vinden. Op deze site vind je meer informatie over de gemeenteraad. Op deze website vind je meer informatie over het college.

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen over het kindervragenuur? Stuur dan een mail naar griffie@amersfoort.nl.

Lees over de verschillende soorten bestuurlijke informatie die u kunt raadplegen.

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen. Meer over de rekenkamer.