Financiën, begroting en beleid

In onderstaand overzicht vindt u publicaties en andere informatie over financiën in de gemeente Amersfoort, zoals de begroting (met daarin het beleid van de gemeente) en jaarverslagen.

In de begroting kijkt de gemeente vooruit: wat zijn de komende jaren de inkomsten en uitgaven van de gemeente? Wat zijn de verplichtingen, waar heeft de gemeenteraad keuzes voor gemaakt? Het beleid waar de partijen het over eens zijn komt tot uitdrukking in de begroting. U leest het per programma in de begroting. U vindt de begroting op de website financien.amersfoort.nl.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende jaren en ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De raad stelt de Kadernota jaarlijks vast. Bij de behandeling van de kadernota kan de raad plannen aanvullen en nieuwe ideeën toevoegen (moties en amendementen). Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes of geeft de raad het college van B&W bijvoorbeeld opdracht iets verder uit te zoeken. Met het vaststellen van de Kadernota wordt vervolgens toegewerkt naar de Meerjarenbegroting die in het najaar aan uw raad wordt aangeboden.

U vindt de kadernota op de website financien.amersfoort.nl.

De gemeenteraad vraagt halverwege het jaar om de financiële tussenstand: de Zomerrapportage. Het college van burgemeester en wethouders legt dan uit of de inkomsten en uitgaven volgens plan verlopen. U vindt de zomerrapportage op de website financien.amersfoort.nl.

Na de afsluiting van een kalenderjaar maakt de gemeente de jaarrekening op. In de jaarrekening staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente van het afgelopen jaar. U vindt de jaarstukken op de website financien.amersfoort.nl.

De gemeente maakt alle openbare aanbestedingen bekend via TenderNed.