Bestuurlijke stukken

De bestuurlijke documenten die bij vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders horen, vind je op Notubiz. Ook staan daar de onderstaande verschillende soorten bestuurlijk informatie.

Website Notubiz

Moties en toezeggingen

Moties

Moties zijn verzoeken van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. De raad kan via een motie ook zelf een uitspraak doen of de griffier opdragen iets voor de raad uit te werken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering (Het Besluit) beslist de raad of een motie wordt aangenomen.

Toezeggingen

Een toezegging doet de burgemeester of een wethouder (portefeuillehouder) aan de raad om bijvoorbeeld iets uit te zoeken of later opnieuw te bespreken.

Naar het overzicht van de moties en toezeggingen

Schriftelijke vragen

Een raadslid kan schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De beantwoording gebeurt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twintig dagen. Als beantwoording niet op tijd lukt, wordt dit gemeld.

Naar het overzicht van schriftelijke vragen.

Ingekomen stukken

De gemeenteraad ontvangt allerlei brieven, e-mails en andere stukken van bijvoorbeeld inwoners, organisaties en andere overheden. Alle stukken worden vermeld in een overzicht. Ter bescherming van de privacy van de afzender is het stuk zelf via de website alleen in te zien door raadsleden.

Naar de lijst met ingekomen stukken.

Raadsinformatiebrieven

Het college geeft alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen oefenen. Dat gebeurt via raadsinformatiebrieven (RIB).

Naar de raadsinformatiebrieven.

Collegeberichten

Portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) kunnen via een collegebericht de gemeenteraad informeren over een actuele situatie of een actueel agendapunt van de raadsvergadering.

Naar de collegeberichten.


Contact

Vragen over de bestuurlijke stukken? Neem contact op met de raadsgriffie.

033 469 4379

griffie@amersfoort.nl