Adviesorganisaties

De gemeente vraagt en krijgt regelmatig advies van Amersfoortse adviesorganisaties.

Deze federatie behartigt de belangen van alle sportverenigingen in Amersfoort.

  • Website: www.sportamersfoort.nl
  • Contactpersoon bij de gemeente: Rogier Koreman, Silvio Milia en Els Speelman, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Deze groep adviseert de gemeente de incidentele en meerjarige subsidies cultureel klimaat en de incidentele subsidieregeling journalistieke producties en media-innovatie. De adviesgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van kunst, cultuur en media: Tamar Brüggemann, Pip Passchier, Hans de Vries, Joosje Duindam en Lina van den Idsert.

  • Voorzitter: Rόman Kienjet

  • Secretaris: Yvette Kamsteeg

Contactpersonen bij de gemeente: voor de meerjarige projectsubsidieregeling kunst en cultuur 2020-2021, Susan Coen

Yvette Kamsteeg, voor de incidentele projectsubsidie en de incidentele subsidieregeling journalistieke producties en media-innovatie bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort komt op voor mensen met een laag inkomen. De raad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van sociale zekerheid.

  • Telefoon: 033 465 9877
  • Telefonisch spreekuur: maandag van 10.00 tot 11.30 uur, woensdag van 13.00 tot 14.30 uur (niet tijdens de schoolvakanties)
  • E-mail: clientenraadsz@outlook.com
  • Postadres: Postbus 2137, 3800 CC Amersfoort  /  Antwoordnummer 7126, 3800 TC Amersfoort (geen postzegel nodig)
  • Contactpersoon bij de gemeente: dhr. J. Hover, bereikbaar via het algemene nummer 14 033

De cliëntenraad heeft een belpanel: een groep bewoners die zij kan raadplegen en vragen stellen.

De sociale werkvoorziening is er voor mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone baan, omdat ze een beperking hebben. De Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) praat mee over deze sociale werkvoorziening.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg hebben samen één cliëntenraad. De Wsw-cliёntenraad adviseert de gemeenten gevraagd en ongevraagd.

Deze commissie adviseert de gemeente over nieuwe namen voor straten, pleinen en andere plaatsen in de openbare ruimte. U mag altijd een voorstel doen voor een nieuwe straatnaam.

  • Contactpersoon bij de gemeente: dhr. J. Dorrestijn, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Deze commissie adviseert de gemeente over de incidentele subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Contactpersoon bij de gemeente: mevr. S. de Jong, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

Het platform voor levensbeschouwingen en religies wil de solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen. Het organiseert jaarlijks een stadsgesprek, waarbij alle inwoners welkom zijn.

Het Signaleringsteam Amersfoort bestaat uit 5 inwoners van Amersfoort. Het vormt de ogen en oren in de stad voor de gemeente voor signalen over zorg en ondersteuning. Het team is onafhankelijk en onderzoekt gevraagd en ongevraagd hoe beleid van de gemeente uitpakt in de dagelijkse praktijk van de inwoners. De bevindingen van het team worden met de gemeente besproken.

Thema’s waarover de inwoners van Amersfoort bij het signaleringsteam terecht kunnen:
- Wet Maatschappelijke ondersteuning
- Persoonsgebonden budget
- Specialistische jeugdhulp
- Beschermd wonen
- Passend onderwijs
- Werk en inkomen
- Gezonde wijk
- Indebuurt033
- Mantelzorg
- Wijkteams

Website: www.STAmersfoort.nl

Mail: info@stamersfoort.nl

De Woonadviescommissie (WAC) toetst de ontwerpen van onder andere nieuwbouwwoningen en hun directe woonomgeving. Levensloopgeschiktheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, doelmatigheid, gezondheid, comfort en flexibiliteit in gebruik zijn kwaliteiten waarop wordt gelet.

Deze commissie adviseert de gemeente over de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een expertise op het vlak van Materialen, Energie, Natuur, Mobiliteit en Voedsel (de vijf thema’s van Duurzaam Amersfoort).

Contactpersoon bij de gemeente: mevr. N. Swijnenburg, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsonderwerpen, plannen en verordeningen. Omdat plannen aan kwaliteit winnen wanneer ze met een breed perspectief worden gemaakt, betrekt de gemeente de adviesraad al in een vroeg stadium van het beleidsproces. Omgekeerd houdt de adviesraad de ontwikkeling van plannen van de gemeente in de gaten. Wanneer de adviesraad van mening is dat de gemeente zaken vergeet of onvoldoende meeneemt geeft de adviesraad ongevraagd advies. De adviesraad heeft 8 leden. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het College van Burgemeester en wethouders. Gezamenlijk beschikken de leden over veel expertise in het Sociaal Domein. Het zijn inwoners van Amersfoort, maar geen van de leden onderhoudt een directe relatie met een belanghebbende organisatie in Amersfoort. Zij zijn wat dit betreft onafhankelijk. Het Sociaal Domein is een breed maatschappelijk terrein waar veel gebeurd. Veel taken die eerder elders werden geregeld zijn overgedragen naar de gemeente. Wat deze verantwoordelijkheid inhoudt, is onder meer vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet.