Woningbouw Schothorsterlaan 88

Een raadsvoorstel om een onderzoek te starten naar woningen op de Eemfors locatie in Schothorst heeft tot veel reacties geleid.

Daarom heeft het college op 28 november 2019 besloten om de randvoorwaarde van circa 60 woningen van tafel te halen. In het collegebericht 2019-169 is hier meer over te lezen.

Wat is de stand van zaken?

Op 14 mei 2019 is door raadsleden gesproken over de herontwikkeling van de Schothorsterlaan 88. Het college van B&W vroeg aan de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw aan de Schothorsterlaan 88. Ook werd gevraagd om een aantal uitgangspunten voor dit onderzoek vast te stellen.

De uitkomst van de bespreking was dat de gemeenteraad eerst in gesprek wil gaan met omwonenden en belanghebbenden en de locatie wil bezoeken, voordat de raad een besluit neemt over het voorstel van het college. Na dit bezoek beraadt de raad zich op het vervolg.

Het bezoek aan de buurt vond op zaterdag 30 november plaats in Het Groene Huis.

De gemeenteraad bespreekt tijdens de Ronde van dinsdag 14 januari 2020 de herontwikkeling van de Schothorsterlaan. Er is door de fracties van Lijst Sanders, PvdA, Amersfoort2014, Lijst Molenkamp, SP en BPA een motie ingediend die vraagt om te onderzoeken of op deze locatie een kleinschalige stadsboerderij mogelijk is. Meer over de raadsvergadering is te vinden in de agenda van de raad.

Wat houdt de ontwikkeling in?

Op de locatie Schothorsterlaan 88 heeft tot december 2010 een boerderij gestaan dat als kantoor diende van Amfors Groenvoorzieningen. Deze boerderij is indertijd in z’n geheel afgebrand. Sindsdien wordt een deel van het terrein nog gebruikt voor opslag van spullen door Amfors. Het terrein is in eigendom van de Amfors Groep.

Om welke kavels gaat het?

Op onderstaand kaartje is de locatie aangegeven. Het gaat om twee kavels (rood omrand) die in eigendom zijn van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA). De gemeente wil de twee kavels van de RWA kopen. Daarbij is het plan om de kavel aan de kant van het Winkelpad te ontwikkelen. De andere kavel krijgt de bestemming park.

Hoe verder?

Er kan pas verder worden gegaan met mogelijke plannen als er meer duidelijkheid is hoe de gemeenteraad aankijkt tegen de ontwikkeling van de Schothorsterlaan 88. De gemeenteraad spreekt op 14 januari 2020 over de Schothorsterlaan.

De Schothorsterlaan ligt midden in het park. Blijft het wel groen?

In de huidige situatie wordt de kavel die is aangewezen als onderzoekslocatie gebruikt door Amfors als opslag voor de groenwerkzaamheden en heeft daarom ecologisch weinig waarde. Om dit te verbeteren komt er een ecologische verbinding over het terrein en zijn er ecologische uitwerkingspunten opgesteld. Op deze wijze kan de natuur ook profiteren van deze ontwikkeling. Het realiseren van een ecologische verbinding staat ook in het beheerplan van Park Schothorst dat in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waarom worden er op andere locaties geen woningen gebouwd?

In heel Amersfoort zijn plekken waar woningen worden gebouwd of als locatie aangemerkt voor woningbouw. Er is een woningtekort in Amersfoort waardoor de woningprijzen steeds verder stijgen. Daarmee wordt het voor steeds meer mensen moeilijk om in Amersfoort een betaalbare huur- of koopwoning te vinden, van starters tot gezinnen tot ouderen. Om die reden is in 2016 de Strategie Sociale Woningbouw vastgesteld. Daarin staan alle mogelijke plekken waar woningbouw mogelijk is genoemd. Het overzicht met alle locaties waar woningbouw mogelijk is, is te vinden op de kaart op Amersfoort in Beeld. Om te voldoen aan de grote vraag naar woningen hebben we ook al deze locaties nodig.

Er staan heel veel kantoorpanden en bedrijventerreinen leeg. Waarom worden deze panden niet geschikt gemaakt voor woningen?

Er zijn op verschillende plekken in Amersfoort al kantoren omgebouwd tot woningen of voorzieningen. En daar wordt in de komende jaren ook mee verder gegaan, bijvoorbeeld De Hoef West wordt van kantorenpark ontwikkeld tot een nieuw gebied met wonen, werken en voorzieningen. Tegelijk is en blijft het belangrijk om een goede balans te behouden tussen wonen en werken voor een groeiende stad als Amersfoort. De gemeenteraad heeft op 16 april het afwegingskader vastgesteld. Daarin wordt duidelijkheid geboden op welke plekken in Amersfoort kantoren kunnen transformeren en op welke plekken dat niet meer kan.

Ook kan er niet zomaar op de bedrijventerreinen zoals de Isselt worden gebouwd. Dat heeft te maken met de milieu eisen die er op die bedrijventerrein spelen.

Als er geen woningen komen op deze plek, wat kan er dan komen volgens het bestemmingsplan?

Binnen het bouwvlak (zie onderstaand kaartje) kan er volgens het nu geldende bestemmingsplan komen: onderwijs- en opvangvoorzieningen, medische, sociale, culturele, levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening. Een uitgebreide toelichting van het bestemmingsplan is te vinden op de website ruimtelijke plannen.

Contact

Bel het KCC:

14 033

of mail naar:

WoningbouwSchothorsterlaan@amersfoort.nl