Vastgoedmonitor Amersfoort 2022

Het bureau Cushman & Wakefield heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de vastgoedmonitor 2022 opgesteld. Deze monitor brengt de dynamiek op de kantoren-, bedrijfsruimte- en winkelmarkt over 2021 in kaart. Het rapport geeft inzicht in de economisch-ruimtelijke dynamiek op deze drie markten in de afgelopen jaren. Op basis van de uitkomsten kunnen strategische keuzes gemaakt worden.

Sinds 2020 is de samenwerking aangegaan met de provincie Utrecht en gemeente Utrecht voor het monitoren van de vastgoedmarkt, zodat de cijfers met elkaar vergeleken kunnen worden en dit als instrument is te gebruiken voor de beleidsvorming. De Vastgoedmonitor bestaat uit drie onderdelen: ontwikkeling op gemeenteniveau, ontwikkeling per deelgebied en een vergelijking met referentiesteden. De belangrijkste bevindingen die uit de monitor zijn:

  • De kantorenvoorraad is in 2021 met 4,2% afgenomen in vergelijking met 2020. Deze afname ontstaat voornamelijk door transformaties van kantoren naar woningen.
  • Net als voorgaande jaren is er sprake van een tekort aan (kwalitatief) bedrijfsruimteaanbod.
  • In 2021 staat er 16.700 m² bedrijfsruimte in aanbod. Dat is een daling van 47% ten opzichte van 2020. Hiermee ligt het bedrijfsruimte aanbod ver onder het langjarig gemiddelde van 70.200 m². Dit is het laagste bedrijfsruimte aanbod gemeten in de gemeente Amersfoort sinds de start van de metingen. Hiermee kan de bedrijfsruimtemarkt van Amersfoort in 2021 omschreven worden als zeer krap.
  • De winkelhuurprijzen voor winkelcentra in Amersfoort laten een relatief stabiel verloop zien met in 2021 een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar waar nog een lichte daling werd geregistreerd.

Via ondersteaande link kan je de Vastgoedmonitor Amersfoort 2022 downloaden: