Toegankelijk onderwijs

We hebben als doel dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen. We stellen kinderen en jongeren in staat op te groeien in een veilige en stimulerende (thuis)omgeving, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien. In veilige en toegankelijke schoolgebouwen.

Toegankelijk onderwijs

De Amersfoortse jeugd, ongeacht hun achtergrond of beperking, krijgt alle kansen zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. In het eigen gezin en de eigen wijk. Hun schoolcarrière sluit aan op hun wensen en mogelijkheden en biedt hen de kans het beste uit zichzelf te halen. Eventuele ondersteuning of zorg wordt in samenhang met het onderwijs geboden.

Initiatieven

Er zijn veel initiatieven, ook op scholen zelf, om het onderwijs inclusief te maken. Denk aan huiswerkbegeleiding, opvoedondersteuning en het mogelijk maken van samen spelen.

Nationale onderwijsstad

Amersfoort is benoemd tot nationale onderwijsstad van het jaar 2021-2022. Amersfoort verdient deze titel vanwege de goede samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor een sterk onderwijs voor jong en oud en is daarmee een inspiratie voor andere steden.

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

Er wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024 (UPJO).

Specifieke initiatieven opgenomen in het UPJO die ook gericht zijn op kinderen met een beperking, hulp- of zorgvraag zijn:

 • Stimuleren en ondersteunen van kansengelijkheid in primair en voortgezet onderwijs.

 • Continueren en versterken van buitenschools leren, via de Amersfoortse Brede Combinaties (ABC’s), de verlengde schooldag en de zomerscholen.

 • Samenwerking met de scholen voor huiswerkbegeleiding.

 • Versterken van de taalvaardigheid voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Met behulp van de Voorleesexpress, naschoolse programma’s en de bibliotheken op school.

 • Over- en onder advisering voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan in de stad in kaart brengen en op basis daarvan een effectieve werkwijzen invoeren voor passende advisering.

 • Het definitieve selectiemoment voor leerlingen zoveel mogelijk uitstellen, door leerlingen brede brugklassen te bieden.

 • Onderwijs en gemeente stellen een gezamenlijke actieagenda op met concrete afspraken om onderscheid tegen te gaan.

 • Organiseren van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden: in de wijk, in de vrije tijd en op school. Bijvoorbeeld via de ABC scholen, sport en cultuur en het concept vriendschapsscholen.

 • Uitvoeren van het plan ‘Samen opgroeien in de wijk’.

 • Voortzetten van de regionale ketenaanpak dyslexie.

 • Voortzetten programma’s Kansrijke Start, Stevig Ouderschap en Samen Opvoeden.

 • De aanwezigheid van een Social Worker van Indebuurt033 en/of wijkteammedewerker op de kinderopvang en de school ten behoeve van laagdrempelige ondersteuning voor kind en ouders dichtbij en samenhang tussen school en de wijk.

 • Een activiteitenaanbod voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, gericht op ontmoeten, ontdekken, spelen en ontwikkelen.

 • Voortzetten van jongerenwerk en maatjesprojecten in het voortgezet onderwijs.

 • Jongeren vanaf 12 jaar hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding.

 • Diversiteit in wie je bent: De jeugd leert zo vroeg mogelijk de verschillen tussen henzelf en anderen als gelijkwaardig of acceptabel te zien. Dit nodigt uit om jezelf te zijn en op een eigen manier bij te dragen aan het geheel. We bevorderen extra aandacht en zichtbaarheid voor de jeugd in doelgroepen die van origine vaker uitsluiting ervaren (LHBTIQ+, jeugd met een beperking, jeugd met een migratieachtergrond).

 • We helpen scholen om aandacht te besteden aan diversiteit. Denk daarbij aan projecten gericht op samen spelen op het schoolplein, ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten of leren van andere levensovertuigingen of religies. Het kan ook gaan om het uitwisselen van leerlingen tussen scholen, elkaars cultuur leren kennen, ondersteuning van Gender and Seksuality Alliances (GSA’s) of onderlinge kennisdeling tussen scholen over wat werkt om inclusie te bevorderen.

 • Op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs zijn jongerenwerkers aanwezig die laagdrempelig met leerlingen in gesprek gaan. Het kan gaan over allerlei moeilijk bespreekbare onderwerpen. Denk aan groepsdruk, pesten, seksuele diversiteit en discriminatie. Het anti-discriminatie bureau Art. 1 Midden Nederland verzorgt gastlessen op scholen.

 • We hebben aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de hoger onderwijsinstellingen.

 • Stages voor iedereen: we zoeken samenwerking met het Meldpunt stagediscriminatie van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. We maken gebruik van de landelijke campagne #kiesmij tegen stagediscriminatie.

 • We verkennen met het onderwijs hoe we gezamenlijk kunnen optrekken in het verbeteren van actief burgerschap en sociale samenhang.

Op de pagina Onderwijs en jeugd is informatie te vinden over bestaande toegankelijkheids initiatieven in het onderwijs.

Eén van de initiatieven om goede begeleiding te krijgen is bijvoorbeeld het project Coach en Cootje.

Scholen

De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten om alle 100 verouderde schoolgebouwen in de komende 40 jaar te vervangen voor nieuwbouw. De gebouwen worden dan allemaal duurzaam en toegankelijk.

Contact

Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033