Regio Amersfoort op weg naar taakgerichte inkoop per 2023

Op weg naar een versnelde transformatie door verbeteren van kwaliteit, partnerschap en betaalbaarheid.

Afgelopen juni organiseerde regio Amersfoort informatiebijeenkomsten voor gecontracteerde aanbieders, raadsleden en adviesraden over de ambities van de regio richting inkoop 2023. Het gaat dan om de inkoop van:

  • Specialistische jeugdhulp
  • Wmo begeleiding en respijtverblijf inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang/vrouwenopvang

Hulp en ondersteuning passend en dichtbij

Concreet wil de regio Amersfoort:

  • Een dekkend aanbod van passende hulp en ondersteuning voor al haar inwoners.
  • Een inclusieve samenleving waarbij gemeenten lokaal een basisinfrastructuur hebben ingericht. Daarin ondersteunen inwoners elkaar en zijn er maatschappelijke voorzieningen gericht op alle inwoners, zo nodig met extra ondersteuning.
  • Inwoners die zelfstandig kunnen blijven wonen of gaan wonen. Dit betekent het voorkomen van uithuisplaatsingen van jeugdigen, waarbij uiteraard de veiligheid voorop staat. En voor volwassenen het voorkomen van verblijf in beschermd wonen voorzieningen of van dakloosheid.
  • Zo veel mogelijk ambulante hulp en ondersteuning op de plek waar de inwoner woont en leeft. Dit betekent een grote rol voor de gemeenten als het gaat om het realiseren van een stevig lokaal netwerk en voldoende passende (al dan niet tijdelijke) huisvesting.
  • Jeugdhulp en Wmo die nauw aansluit op de lokale netwerken voor hulp en ondersteuning.

Specialistische jeugdhulp en Wmo passend en betaalbaar

Om dit te realiseren heeft de regio het voornemen om de inkoop van specialistische hulp en ondersteuning taakgericht uit te gaan voeren. Hierbij gaat het om duurzame relaties tussen gemeenten met een beperkt aantal aanbieders. Zij maken, binnen een vooraf vastgesteld financieel kader, afspraken over transformatie en partnerschap. Aanbieders worden op deze manier tevens (mede)eigenaar van de verdeling en inzet van de schaarse middelen. De regio wil samenwerken met organisaties die een bundeling van kennis en expertise in de jeugdhulp en Wmo kunnen bieden. Die zich regionaal willen binden en zich lokaal organiseren; met specialistische teams rondom de lokale teams in onze gemeenten.

Ervaringen met taakgerichte inkoop

In april 2021 is het onderzoeksbureau JB Lorenz in opdracht van gemeenten gestart met een onderzoek naar taakgerichte inkoop en wat we daarvan kunnen leren. Sinds 2019 heeft de regio Amersfoort collectieve afspraken gemaakt met zeven jeugdhulpaanbieders (BSA Jeugdhulp) over de transformatie en de levering van specialistische jeugdhulp, inclusief jeugdhulp met verblijf en crisis.

JB Lorenz heeft een bureauonderzoek gedaan naar de landelijke stand van zaken en de praktische ervaringen rondom de taakgerichte inkoop binnen de jeugdhulp. Het onderzoek dat daarop volgde gaat over de mate van de transformatie en de factoren die de efficiëntie en effectiviteit van een taakgerichte inkoop beïnvloeden binnen de regio Amersfoort.

De uitkomsten zijn te lezen in de onderzoeksrapporten van JB Lorenz. Hier vindt u ook de presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn gedeeld.

Besluitvorming

De inkoop 2023 wordt uitgewerkt op basis van de uitgangspunten die regionaal zijn vastgesteld. Deze zijn opgenomen in zowel de lokale beleidsnota’s en beleidskaders als in de regiovisie voor specialistische jeugdhulp en de regiovisie voor ondersteuning met noodzakelijk verblijf. De colleges van de gemeenten in de regio Amersfoort stelden recent het raadsvoorstel voor beide regiovisies vast. Zij leggen de visies in het najaar van 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Voor meer informatie over de regiovisies kunt u de publieksversies lezen van de visies:

Bijeenkomsten met cliënten/ervaringsdeskundigen

In het najaar (we hopen dan weer bij elkaar te kunnen komen) gaan we in ‘panels’ met cliënten en ervaringsdeskundigen in gesprek over hun ervaringen met hulp en ondersteuning, wat zij daarbij belangrijk vinden en hun ideeën voor verbetering.

Kent u cliënten en/ of ervaringsdeskundigen die mee willen denken en hun mening willen geven? Dan ontvangen wij graag hun contactgegevens, zodat wij hen kunnen uitnodigen. Deze kunt u (of kunnen zij zelf) mailen naar: ba@amersfoort.nl onder vermelding van Contactgegevens cliënten/ervaringsdeskundigen.