Ondernemers en zzp'ers

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp'ers die in Amersfoort of Leusden wonen. De oorspronkelijke Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo 1) is met vier maanden verlengd naar Tozo 2. Deze kan vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 worden aangevraagd. Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij Tozo 1.

  Tozo-2

  U kunt Tozo-2 aanvragen wanneer u een eerste inkomensondersteuning nodig heeft of omdat u een verlenging wenst aansluitend op een eerder toegekende periode (Tozo-1). Er gelden andere voorwaarden. Het gaat bij Tozo-2 om een periode van maximaal vier aaneengesloten maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Het partnerinkomen telt voor inkomensondersteuning dit keer wél mee.

  Dit betekent:

  • Bent u alleenstaand en heeft u een netto-inkomen hoger dan € 1.052.32 netto per maand? Dan heeft u geen recht op de (verlengde) Tozo inkomensondersteuning. 

  • Bent u gehuwd/samenwonend en is uw gezamenlijke netto-inkomen hoger dan € 1.503,31 netto per maand? Dan heeft u geen recht op de verlengde Tozo inkomensondersteuning.

  NB: de genoemde bedragen zijn inclusief uw eventuele recht op vakantietoeslag.

  Ook voor Tozo-2 kunt u een bedrijfslening aanvragen tot een maximum van € 10.157,- tegen een lage rente van 2%. Dit bedrag moet worden terugbetaald. Als u op grond van Tozo-1 al een bedrijfslening ontving, maar niet het volledige bedrag, dan kunt u voor Tozo-2 een aanvulling aanvragen. Het totale bedrag is echter nooit hoger dan € 10.157,-. 

  Voor de aanvraag van een bedrijfslening geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor deze bedrijfslening.

  Inkomensondersteuning en bedrijfslening

  De regeling voor Tozo-2 bestaat uit twee delen:

  • Een inkomensondersteuning voor maximaal vier aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen.

  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, - met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
   NB: Er zijn in korte tijd veel aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Voor de beoordeling van aanvragen voor een bedrijfslening worden wij ondersteund door het bedrijf BT Bedrijfsadvies en Onderneem Consultancy. U wordt de komende weken door één van hun adviseurs telefonisch benaderd. Gezien de grote toeloop duurt het circa 6 weken voordat wij u kunnen laten weten of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

  Voor wie?

  Deze financiële ondersteuning is voor ondernemers en zzp-ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Mits aan de overige Tozo-voorwaarden wordt voldoen kunnen vanaf 8 mei 2020 ook ondernemers en zzp’ers met een bedrijf in het buitenland (de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland) een financiële ondersteuning aanvragen.

  Zelfstandigen met de AOW gerechtigde leeftijd kunnen, op grond van de Tozo-regeling, vanaf 8 mei 2020 een bedrijfslening aanvragen tegen lage rente. Zij blijven uitgesloten van het recht op een inkomensondersteuning. Wij wijzen u ook op de Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO) die kan worden aangevraagd bij de SVB.

  Zelfstandig ondernemers die in het buitenland wonen, maar met een bedrijf in Nederland, kunnen vanaf 18 mei 2020 een aanvraag Tozo indienen bij de gemeente Maastricht. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid: Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling.

  Aanvragen is gratis

  U kunt de Tozo gratis aanvragen bij de gemeente. Er zijn ook commerciële partijen die aanbieden dit voor u te doen. Dat kost u wel geld. De gemeente werkt niet samen met deze partijen. Lukt het u niet om de aanvraag in te dienen, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. Wij helpen u graag!

  De Tozo-2 aanvragen

  Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning op grond van de Tozo 2 kunnen zich twee situaties voordoen: 

  1e keer Tozo aanvragen

  U heeft nog niet eerder een Tozo inkomensondersteuning en/of bedrijfslening ontvangen vraagt dit nu voor het eerst aan. U heeft bij deze aanvraag nodig:

  • Een uittreksel uit het handelsregister (Kamer van Koophandel)
  • Een recent bankafschrift van uw privérekening
  • Actuele inkomensgegevens van u en uw eventuele partner
  • Bij een aanvraag voor een aanvullende bedrijfslening: een document met een financiële onderbouwing van het aangevraagde bedrag.

  1e keer Tozo aanvragen

  2e keer Tozo aanvragen

  U heeft al een Tozo-1 inkomensondersteuning ontvangen voor maximaal 3 maanden en wilt deze periode verlengen. U heeft al een Tozo-1 bedrijfslening ontvangen, maar voor slechts een deel van het maximumbedrag en u wilt dit nu aanvullen tot maximaal € 10.157. U heeft bij uw 2e aanvraag nodig: 

  • Actuele inkomensgegevens van u en/of uw eventuele partner
  • Bij een aanvraag voor een aanvullende bedrijfslening: een document met een financiële onderbouwing van het aangevraagde bedrag.

  2e keer Tozo aanvragen

  Let op: als u een verlenging van de inkomensondersteuning wilt aanvragen hoeft u dit pas te doen als uw eerste Tozo inkomensondersteuning is afgelopen. Loopt uw uitkering dus langer door dan 1 juni 2020, dan kan de verlenging pas later worden aangevraagd.

  Algemeen

  U kunt Tozo-2 aanvragen van 1 juni tot en met 30 september 2020. Wij streven ernaar iedere aanvraag binnen 4 weken te beoordelen.

  Heeft u problemen bij het aanvragen, mail dan naar mailingtozo@amersfoort.nl of bel met ons Klant Contact Centrum (14033).

  Voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd, en ondernemers en zzp’ers met een bedrijf in het buitenland geldt een afwijkende procedure. Zij kunnen via mailingtozo@amersfoort.nl een verzoek doen en ontvangen vervolgens per mail een aanvraagformulier in pdf.  Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

  Andere regelingen:

  Mocht het maximale bedrag van € 10.157,- niet toereikend zijn om in uw kredietbehoefte te voorzien dan kunt u mogelijk een beroep doen op één van de volgende regelingen:

  Heeft u moeite om rond te komen of schulden?

  Vraag advies bij het Geldloket.

  Tozo 3

  Tot en met 30 september 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen. De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (= Tozo 3). 

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Komt het inkomen van uw huishouden boven het sociaal minimum? Dan kunt u, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3 uitkering voor levensonderhoud.

  Gewijzigde voorwaarden Tozo 3

  Er wordt in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. 

  Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en of 2

  Indien u als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kan ook in de vervolgregeling een lening voor bedrijfskrediet aangevraagd worden. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

  U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

  Uitkering tot 1 juli 2021

  De uitkering levensonderhoud kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor welke aaneengesloten maanden u een uitkering wilt aanvragen. Het is mogelijk om later in deze periode van totaal negen maanden een verlenging aan te vragen. 

  Na 1 juli 2021 blijft ondersteuning mogelijk voor zelfstandige ondernemers die dat nodig hebben. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

  Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober 2020 

  Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 heeft ingediend.

  Op dit moment zijn wij bezig om de Tozo 3 regeling voor te bereiden en de werkprocessen in te richten. Het nieuwe aanvraagformulier voor Tozo 3 staat vanaf 1 oktober 2020 online.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober

  Als u het besluit over uw aanvraag heeft ontvangen

  U hebt een besluit ontvangen op uw aanvraag Tozo en krijgt een uitkering of bedrijfslening. De volgende zaken zijn belangrijk:

  Cliëntnummer

  U bent bij de gemeente geregistreerd met een uniek cliëntnummer. Dit staat vermeld op alle brieven die u van de gemeente, in het kader van de Tozo, ontvangt. Gebruik bij alle (mail)correspondentie dit unieke nummer. Dan kunnen wij u snel helpen.

  Uitkering

  Als u een aanvullende uitkering ontvangt tot het sociaal minimum:

  • De betaaldata van de uitkering vindt u op deze webpagina
  • Als u en/of uw eventuele partner nog inkomsten uit bedrijf heeft, dan heeft u daarvan een schatting doorgegeven bij uw aanvraag
    • Als u en/of uw partner daarbij inkomsten uit loondienst heeft, dan moeten wij ook daarmee rekening houden
    • Als het inkomen van u en/of uw partner wijzigt, geef dit dan binnen 5 werkdagen aan ons door door te mailen naar tozoinkomsten@amersfoort.nl
    • U bent verplicht om alle wijzigingen of andere informatie, waarvan u denkt dat dit van invloed is op uw recht op- of de hoogte van uw uitkering, direct aan de gemeente door te geven. Stuur dan een mail naar: tozoinkomsten@amersfoort.nl.

  Bedrijfslening

  Als u een bedrijfslening hebt aangevraagd:

  • De aflossingsverplichting (incl. rente) gaat op 1 januari 2021 in
  • U ontvangt in december 2020 van de gemeente een ‘saldobericht’ met daarin de bedragen die u maandelijks moet betalen
  • Tussentijds meer (of geheel) aflossen mag boetevrij
  • Zolang de lening niet geheel is afgelost ontvangt u iedere januari-maand een nieuw ‘saldobericht’
  • U bent verplicht om een deugdelijke financiële bedrijfsadministratie bij te houden
  • Als u (tijdelijk) niet kúnt aflossen, of als er wijzigingen in uw bedrijfssituatie zijn, moet u direct contact opnemen met de afdeling Invordering & Beheer WIZ van de gemeente, via tel. 14 033. Samen met u bespreken we een oplossing. Het kan zijn dat wij hierbij uw actuele bedrijfsadministratie nodig hebben
  • Als u zonder kennisgeving niet aan uw verplichting voldoet, dan moeten wij incasso maatregelen nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening
  • Alle verplichtingen gelden zolang de lening niet geheel is afgelost.

  Als u de Tozo-ondersteuning niet meer nodig heeft

  Een aantal bedrijfstakken is weer opgestart. Heeft u de financiële ondersteuning voor levensonderhoud niet meer nodig omdat u weer aan het werk gaat, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan: tozoinkomsten@amersfoort.nl.  

  De resterende periode van uw uitkering wordt dan administratief op ‘niet betalen’ gezet. U ontvangt van ons nog wel een specificatie, maar de betaling wordt aangepast. Na afloop van de toegekende periode stopt de uitkering vanzelf.

  Nieuwe stappen contactberoepen vanaf 11 mei 2020

  Tijdens de persconferentie van de Rijksoverheid is het volgende over de contactberoepen bekendgemaakt:

  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat).
   • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
   • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

  Kijk voor contactberoepen informatie op www.rijksoverheid.nl/corona

  Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed verlengd

  Huurt u een pand in eigendom van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de huurtermijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van de huur uit te stellen. Er bestond al de mogelijkheid voor uitstel, voor de periode april, mei en juni. Deze periode is verlengd met 3 maanden (juli, augustus en september). Aanvragen van uitstel van het betalen van huur kan door een e-mail te sturen aan vastgoedbeheer@amersfoort.nl. Later dit jaar treft de gemeente met deze huurders een nieuwe betalingsregeling. Uitzondering hierop zijn huurders van sportparken en sportgebouwen. De gemeente en SRO maken hierover specifieke afspraken met deze huurders.

  Uitstel betaling liggeld commerciële schepen Eemhaven

  Huurt u een ligplaats in de Eemhaven van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de termijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van het liggeld uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van het liggeld van de uitgestelde termijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

  Gemeentelijke belasting steunmaatregelen voor ondernemers

  Betalingsregeling

  Heeft u problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen? Stuur dan een mail onder vermelding van het aanslagnummer met het verzoek om een betalingsregeling naar de afdeling Belastingen (belastingen@amersfoort.nl). U kunt uw betaling dan spreiden over 8 maanden. Uw eigen verklaring dat dit te maken heeft met het coronavirus is voldoende om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling. Als u wilt kunt u telefonisch overleggen met een medewerker van Belastingen via 14 033.

  Aanslagen reclamebelasting

  De aanslagen reclamebelasting (voor de binnenstad) en BIZ Euterpeplein en BIZ Neptunusplein worden pas in september verzonden.

  Aanslagen precariobelasting

  De aanslagen precariobelasting van terrassen en uitstallingen worden pas in september verzonden.

  Invorderingsrente

  De invorderingsrente (dat is rente die wij in rekening brengen als u te laat betaalt) wordt verlaagd naar 0,01%.

  Waterschapsheffing

  Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Deze en andere maatregelen van de waterschappen staan op de website van de Unie van Waterschappen.

  Horecabedrijf tijdelijk omvormen tot winkel?

  Horecabedrijven met Drank- en Horecawetvergunning krijgen de mogelijkheid om hun zaak tijdelijk om te bouwen tot winkel binnen de mogelijkheden van de wet. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 

  • De ondernemer mag alleen een winkel voeren en dus niet ook horeca voeren.   
  • In de winkelruimte mag geen alcoholhoudende drank aanwezig zijn.
  • Het bestemmingsplan moet detailhandel toestaan. In de binnenstad hebben de meeste panden zowel een horeca- als detailhandelsbestemming. 
  • De regeling geldt uitsluitend gedurende de tijd dat de coronamaatregelen m.b.t. de horeca (sluiting van eet- en drinkgelegenheden) van kracht zijn. 
  • De winkels moeten zich houden aan de RIVM-richtlijnen voor winkels. 

  Wilt u uw horecabedrijf ook tijdelijk omvormen tot een winkel? Stuur dan een e-mail aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp “detailhandel in horeca” en geef daarin een korte beschrijving van uw plan (waar zal verkoop plaatsvinden, wat gaat u verkopen, etc.). 

  Uw voorstel wordt getoetst op een aantal zaken zoals:

  • Heeft de tijdelijke winkel een grote verkeer aantrekkende werking.
  • Heeft de tijdelijke winkel gevolgen voor openbare orde en veiligheid. 

  Als u voldoet aan de voorwaarden en als er geen negatieve gevolgen zijn voor de omgeving wat verkeer en openbare orde en veiligheid betreft, krijgt u van de gemeente een akkoord op een tijdelijke inrichting van uw zaak tot winkel.

  Landelijke regelingen

  Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  • Voor ondernemers uit de regio Utrecht:
   Utrecht Region Economische Corona Alliantie
   Op de website van de Economic Board Utrecht (EBU) is meer informatie te vinden voor ondernemers uit de regio Utrecht. Daar vindt u ook informatie over het aanvragen van de Corona-Overbruggingslening. Dit is mogelijk vanaf 29 april. Lees meer.          
  • Ondernemers kunnen een verruimde kredietregeling (Borgstelling MKB-kredieten of Garantie Ondernemersfinanciering) aanvragen bij hun bank.
  • Voor de landelijke belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus . De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus  of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

  Winkeliers binnenstad

  De Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort heeft in afstemming met de gemeente Amersfoort spelregels opgesteld specifiek voor winkeliers om het veilig winkelen te kunnen waarborgen. Deze spelregels hebben niet betrekking op hoe u het in uw winkel al heeft georganiseerd. Deze spelregels gaan specifiek over hoe u als winkelier het voor uw winkel in de openbare ruimte heeft geregeld. Als we ons houden aan deze spelregels, maken we een veilig bezoek aan de historische binnenstad mogelijk.

  Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht

  Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.  

  Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.   

  Neem contact op met URECA kennisteam

  Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je  als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona? Neem contact op met het kennisteam van URECA. Samen met hen kun je kijken met welke expertise je het beste geholpen bent.

  Ondernemers steunen elkaar

  Al tientallen ondernemers wisten de afgelopen weken hun weg naar URECA te vinden. Ze hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.

  Wat is URECA?

  Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus. Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

  De partners binnen URECA

  In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

  Campagnepagina: Op afstand de beste

  Met de campagne ‘Amersfoorters – op afstand de beste’ attenderen we bezoekers aan de Amersfoortse winkels en horeca op het belang van afstand houden. Het campagnemateriaal bestaat uit ludiek en aansprekende teksten die zijn terug te vinden op tal van plekken in Amersfoort. Je kunt posters, kaarten, grondstickers, t-shirts en nog veel meer op tal van plekken in Amersfoort tegen komen. Lees meer over de campagnematerialen op de campagnepagina.

    Ander werk / Gratis ontwikkeladvies

    Zoekt u ander werk? Dan kunt u zich via de website van het Werkgeversservicepunt (WSP) melden. Een medewerker van het WSP neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een gratis ontwikkeladviesgesprek.

    Advies

    Moeite om rond te komen of schulden? Vraag advies bij het Geldloket: www.geldloket.nl

    Coronavirus

    Meer informatie over het coronavirus in Amersfoort op de webpagina Coronavirus.

    Information in English on COVID-19

    Meer weten

    Kijk voor meer informatie op de websites van:

    Rijksoverheid

    RIVM

    GGD regio Utrecht

    Coronaloket KvK