Ondernemers en zzp'ers

Met het versoepelen van de beperkende coronamaatregelen verwacht het kabinet dat veel zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen. Echter, er zullen ook ondernemers zijn die meer tijd en ondersteuning nodig hebben om weer op eigen benen te kunnen staan. Denkt u dat uw bedrijf daartoe behoort? Wij willen u graag daarbij helpen!

  Heeft u ook na 1 oktober 2021 nog ondersteuning nodig?

  • Lees de informatie in de folder 'Wat heeft de gemeente zelfstandige ondernemers te bieden'.
  • Maak een afspraak met het Team Zelfstandigen voor een gratis adviesgesprek. Neem contact op met het Team Zelfstandigen via teamzelfstandigen@amersfoort.nl of bel 14 033.
  • Denkt u aan overstappen naar een (tijdelijke) baan in loondienst? Er zijn diverse mogelijkheden in de regio. Neem contact op met het Werkgeverservicepunt via recruiterswsp@amersfoort.nl.
  • Wilt u een kosteloos gesprek met een deskundige over uw financiële situatie (zakelijk en privé)? Neem dan contact op met het Geldloket (voor Amersfoort en Leusden): www.geldloket.nl of stuur een email: info@geldloket.nl.
  • Bent u een gevestigde ondernemer en kunt u tijdelijk niet meer de kosten voor uw levensonderhoud betalen? Of heeft u een bedrijfskrediet nodig voor de voortzetting van uw bedrijf of zelfstandig beroep? Dan kunt u mogelijk een beroep doen om het Bbz 2004. Voor meer informatie kunt u terecht op krijgikbbz.nl.

   Let op: Een aanvraag voor de bijstandsregeling zelfstandigen (Bbz) kan 13 weken duren omdat wij onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Komt u hierdoor in de financiële problemen of wilt u advies over de mogelijkheden? Neem contact op met het Team Zelfstandigen.

  Wij raden u aan om niet te lang te wachten, maar vrijblijvend contact op te nemen als u dit nodig heeft, zodat wij u verder kunnen helpen.

  Mogelijk toch huurkorting voor niet-maatschappelijke huurders van de gemeente

  Het gaat om de niet-maatschappelijke huurders die van het Rijk een Tegemoetkoming Vaste Lasten hebben ontvangen. Op basis van een advies van het Openbaar Ministerie over huurkorting heeft de gemeente Amersfoort de regels voor huurkorting voor niet-maatschappelijke huurders van de gemeente aangepast. Dit betekent dat niet-maatschappelijke huurders die ook een vergoeding hebben ontvangen van het Rijk volgens de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mogelijk wel huurkorting kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om huurkorting voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Voor alle andere huurders van de gemeente of andere periodes zijn er geen wijzigingen in de regels

  Aanvragen huurkorting voor ondernemers

  De gemeente wil de huurders die in aanmerking komen voor deze huurkorting tot 1 januari 2022 de gelegenheid geven de huurkorting aan te vragen.

   Het noodmaatregelenpakket van de Rijksoverheid is geëindigd per 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 is het daarom niet meer mogelijk om Tozo aan te vragen.

   Wat kunt u doen als u na 1 oktober nog ondersteuning nodig hebt? Kijk dan bovenaan deze pagina.

   Heeft u in 2020 en 2021 een uitkering ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? De Tozo-uitkering telt mee als inkomen van u en uw eventuele partner en u moet beiden uw inkomen opgeven bij de belastingaangifte. Zowel u als uw eventuele partner ontvangen hiervoor ieder een jaaropgaaf. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming maar moet apart worden opgegeven via de jaaropgave(n) bij de belastingaangifte.

   FAQ

   Waarom krijg ik een jaaropgave Tozo?

   U heeft in 2020 en 2021 een uitkering ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering telt mee als inkomen. U hebt deze jaaropgave nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021. Dit geldt ook voor uw eventuele partner. In dat geval ontvangt u beiden een jaaropgave voor de helft van het door u gezamenlijk ontvangen bedrag. De Tozo-uitkering valt dus onder inkomen en wordt niet gezien als onderdeel van de omzet van uw onderneming.

   Moet het Tozo-inkomen opgegeven worden bij de belastingaangifte en hoe doe ik dat precies?

   U moet dit inderdaad opgeven bij de belastingaangifte over 2020 en 2021.. Tozo is een vorm van bijstand en valt onder inkomen. Als u aangifte Winst uit onderneming (WUO) doet dan geeft u de Tozo inkomsten op onder het kopje “Pensioen en andere uitkeringen”.

   Ik heb een Tozo uitkering ontvangen, maar mijn partner is in loondienst. Waarom krijgt mijn partner ook een jaaropgave?

   De Tozo uitkering is een bijstand voorziening. Het recht op bijstand komt u gezamenlijk toe. Bij het invullen van uw partnergegevens in het aanvraagformulier hebt u tevens het volgende onderschreven: ‘Ik verklaar dat het om één gezamenlijke aanvraag gaat en dat ik weet dat wij niet apart kunnen aanvragen’. Het besluit op uw aanvraag werd daarom ook aan u beiden gericht.

   De belastingdienst ziet u als afzonderlijke belastingplichtigen. Daarom ontvangt u van ons twee jaaropgaven. Eén op uw naam en één op naam van uw partner en ieder voor de helft van de totaal verstrekte uitkering.

   Er was bij Tozo (1) geen sprake van een partnertoets. Waarom krijgt mijn partner dan wel een jaaropgave?

   Dat is een misvatting. Bij Tozo (1) was er geen sprake van een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het eventuele inkomen van uw partner niet mee woog bij de beoordeling van uw recht op Tozo. Dit laat onverlet dat het een gezamenlijke aanvraag betreft.

   Waarom is de jaaropgave voor mijn werkende partner hoger dan die van mij?

   De werkgever van uw partner houdt bij de salarisverwerking rekening met de Loonheffingskorting. De jaaropgave van uw werkende partner kan hoger zijn omdat de gemeente meer loonheffing moeten afdragen wegens reeds elders benutte loonheffingskorting.

   Hoe kan ik de heffingskorting inzien?

   U en uw partner geven de inkomsten op bij uw beider belastingaangifte over 2020 en 2021. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel loonheffingskorting u allebei recht had in 2020 en 2021. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit verrekend zodat u en uw partner krijgen waar u fiscaal recht op heeft.

   De bedragen in mijn jaaropgave kloppen niet. Waar kan ik dit checken?

   Wij gaan ervan uit dat de bedragen op de jaaropgave kloppen. Ze zijn rechtstreeks ontleend aan de verstrekte Tozo uitkering. Mocht het verschil dat u opmerkt niet te verklaren zijn aan de hand van de hierboven gegeven informatie dan is er wellicht iets anders aan de hand. U kunt in dat geval contact opnemen met het KCC, tel. 14033.

   U hebt een besluit ontvangen op uw aanvraag Tozo en krijgt een uitkering of bedrijfslening. De volgende zaken zijn belangrijk:

   Cliëntnummer

   U bent bij de gemeente geregistreerd met een uniek cliëntnummer. Dit staat vermeld op alle brieven die u van de gemeente, in het kader van de Tozo, ontvangt. Gebruik bij alle (mail)correspondentie dit unieke nummer. Dan kunnen wij u snel helpen.

   Uitkering

   Als u een aanvullende uitkering ontvangt tot het sociaal minimum:

   • De betaaldata van de uitkering vindt u op deze webpagina
   • Als u en/of uw eventuele partner nog inkomsten uit bedrijf heeft, dan heeft u daarvan een schatting doorgegeven bij uw aanvraag
     • Als u en/of uw partner daarbij inkomsten uit loondienst heeft, dan moeten wij ook daarmee rekening houden
     • Als het inkomen van u en/of uw partner wijzigt, geef dit dan binnen 5 werkdagen aan ons door door te mailen naar tozoinkomsten@amersfoort.nl
     • U bent verplicht om alle wijzigingen of andere informatie, waarvan u denkt dat dit van invloed is op uw recht op- of de hoogte van uw uitkering, direct aan de gemeente door te geven. Stuur dan een mail naar: tozoinkomsten@amersfoort.nl.

   Bedrijfslening

   Als u een bedrijfslening hebt aangevraagd:

   • De aflossingsverplichting (incl. rente) gaat op 1 januari 2021 in
   • U ontvangt in december 2020 van de gemeente een ‘saldobericht’ met daarin de bedragen die u maandelijks moet betalen
   • Tussentijds meer (of geheel) aflossen mag boetevrij
   • Zolang de lening niet geheel is afgelost ontvangt u iedere januari-maand een nieuw ‘saldobericht’
   • U bent verplicht om een deugdelijke financiële bedrijfsadministratie bij te houden
   • Als u (tijdelijk) niet kúnt aflossen, of als er wijzigingen in uw bedrijfssituatie zijn, moet u direct contact opnemen met de afdeling Invordering & Beheer WIZ van de gemeente, via tel. 14 033. Samen met u bespreken we een oplossing. Het kan zijn dat wij hierbij uw actuele bedrijfsadministratie nodig hebben
   • Als u zonder kennisgeving niet aan uw verplichting voldoet, dan moeten wij incasso maatregelen nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening
   • Alle verplichtingen gelden zolang de lening niet geheel is afgelost.

   Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen voor advies terecht bij de Kamer van Koophandel. Kijk op de website Kvk zwaar weer routewijzer of op kvk.nl/corona.

   Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.  

   Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.   

   Neem contact op met URECA kennisteam

   Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je  als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona? Neem contact op met het kennisteam van URECA. Samen met hen kun je kijken met welke expertise je het beste geholpen bent.

   Ondernemers steunen elkaar

   Al tientallen ondernemers wisten de afgelopen weken hun weg naar URECA te vinden. Ze hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.

   Wat is URECA?

   Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus. Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

   De partners binnen URECA

   In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA telefoonnummer 085 – 4014674. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

    Ander werk / Gratis ontwikkeladvies

    Zoekt u ander werk? Dan kunt u zich via de website van het Werkgeversservicepunt (WSP) melden. Een medewerker van het WSP neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een gratis ontwikkeladviesgesprek.

    Advies

    Moeite om rond te komen of schulden? Vraag advies bij het Geldloket: www.geldloket.nl

    Coronavirus

    Meer informatie over het coronavirus in Amersfoort op de webpagina Coronavirus.

    Information in English on COVID-19

    Meer weten

    Kijk voor meer informatie op de websites van:

    Rijksoverheid

    RIVM

    GGD regio Utrecht

    Coronaloket KvK