Ondernemers en zzp'ers

Met het versoepelen van de beperkende coronamaatregelen verwacht het kabinet dat veel zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen. Echter, er zullen ook ondernemers zijn die meer tijd en ondersteuning nodig hebben om weer op eigen benen te kunnen staan. Denkt u dat uw bedrijf daartoe behoort? Wij willen u graag daarbij helpen!

  Verwacht u vanaf 1 oktober 2021 nog ondersteuning nodig te hebben?

  • Lees de informatie in de folder 'Wat heeft de gemeente zelfstandige ondernemers te bieden'.
  • Ook is het mogelijk om via ons een afspraak te maken voor een kosteloos gesprek met een deskundige/bedrijfsadviseur over de huidige staat van - en toekomstverwachtingen voor uw bedrijf. Vraag naar de voorwaarden en neem contact op met Team Zelfstandigen via teamzelfstandigen@amersfoort.nl.
  • Denkt u aan overstappen naar een (tijdelijke) baan in loondienst? Er zijn diverse mogelijkheden in de regio. Neem contact op met het Werkgeverservicepunt via recruiterswsp@amersfoort.nl.
  • Wilt u een kosteloos gesprek met een deskundige over uw financiële situatie (zakelijk en privé)? Neem dan contact op met het Geldloket (voor Amersfoort en Leusden): www.geldloket.nl of stuur een email: info@geldloket.nl.
  • Bent u een gevestigde ondernemer en kunt u tijdelijk niet meer de kosten voor uw levensonderhoud betalen? Of heeft u een bedrijfskrediet nodig voor de voortzetting van uw bedrijf of zelfstandig beroep? Dan kunt u mogelijk een beroep doen om het Bbz 2004. Voor meer informatie kunt u terecht op krijgikbbz.nl.

   Let op: Een aanvraag voor de bijstandsregeling zelfstandigen (Bbz) kan 13 weken duren omdat wij onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Komt u hierdoor in de financiële problemen of wilt u advies over de mogelijkheden? Neem contact op met het Team Zelfstandigen.

  Wij raden u aan om niet te lang te wachten, maar vrijblijvend contact op te nemen als u dit nodig heeft, zodat wij u verder kunnen helpen.

   Het noodmaatregelenpakket van de Rijksoverheid is geëindigd per 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 is het daarom niet meer mogelijk om Tozo aan te vragen.

   Wat kunt u doen als u na 1 oktober nog ondersteuning nodig hebt? Kijk dan bovenaan deze pagina.

   Heeft u in 2020 en 2021 een uitkering ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? De Tozo-uitkering telt mee als inkomen van u en uw eventuele partner en u moet beiden uw inkomen opgeven bij de belastingaangifte. Zowel u als uw eventuele partner ontvangen hiervoor ieder een jaaropgaaf. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming maar moet apart worden opgegeven via de jaaropgave(n) bij de belastingaangifte.

   FAQ

   Waarom krijg ik een jaaropgave Tozo?

   U heeft in 2020 en 2021 een uitkering ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering telt mee als inkomen. U hebt deze jaaropgave nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021. Dit geldt ook voor uw eventuele partner. In dat geval ontvangt u beiden een jaaropgave voor de helft van het door u gezamenlijk ontvangen bedrag. De Tozo-uitkering valt dus onder inkomen en wordt niet gezien als onderdeel van de omzet van uw onderneming.

   Moet het Tozo-inkomen opgegeven worden bij de belastingaangifte en hoe doe ik dat precies?

   U moet dit inderdaad opgeven bij de belastingaangifte over 2020 en 2021.. Tozo is een vorm van bijstand en valt onder inkomen. Als u aangifte Winst uit onderneming (WUO) doet dan geeft u de Tozo inkomsten op onder het kopje “Pensioen en andere uitkeringen”.

   Ik heb een Tozo uitkering ontvangen, maar mijn partner is in loondienst. Waarom krijgt mijn partner ook een jaaropgave?

   De Tozo uitkering is een bijstand voorziening. Het recht op bijstand komt u gezamenlijk toe. Bij het invullen van uw partnergegevens in het aanvraagformulier hebt u tevens het volgende onderschreven: ‘Ik verklaar dat het om één gezamenlijke aanvraag gaat en dat ik weet dat wij niet apart kunnen aanvragen’. Het besluit op uw aanvraag werd daarom ook aan u beiden gericht.

   De belastingdienst ziet u als afzonderlijke belastingplichtigen. Daarom ontvangt u van ons twee jaaropgaven. Eén op uw naam en één op naam van uw partner en ieder voor de helft van de totaal verstrekte uitkering.

   Er was bij Tozo (1) geen sprake van een partnertoets. Waarom krijgt mijn partner dan wel een jaaropgave?

   Dat is een misvatting. Bij Tozo (1) was er geen sprake van een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het eventuele inkomen van uw partner niet mee woog bij de beoordeling van uw recht op Tozo. Dit laat onverlet dat het een gezamenlijke aanvraag betreft.

   Waarom is de jaaropgave voor mijn werkende partner hoger dan die van mij?

   De werkgever van uw partner houdt bij de salarisverwerking rekening met de Loonheffingskorting. De jaaropgave van uw werkende partner kan hoger zijn omdat de gemeente meer loonheffing moeten afdragen wegens reeds elders benutte loonheffingskorting.

   Hoe kan ik de heffingskorting inzien?

   U en uw partner geven de inkomsten op bij uw beider belastingaangifte over 2020 en 2021. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel loonheffingskorting u allebei recht had in 2020 en 2021. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit verrekend zodat u en uw partner krijgen waar u fiscaal recht op heeft.

   De bedragen in mijn jaaropgave kloppen niet. Waar kan ik dit checken?

   Wij gaan ervan uit dat de bedragen op de jaaropgave kloppen. Ze zijn rechtstreeks ontleend aan de verstrekte Tozo uitkering. Mocht het verschil dat u opmerkt niet te verklaren zijn aan de hand van de hierboven gegeven informatie dan is er wellicht iets anders aan de hand. U kunt in dat geval contact opnemen met het KCC, tel. 14033.

   U hebt een besluit ontvangen op uw aanvraag Tozo en krijgt een uitkering of bedrijfslening. De volgende zaken zijn belangrijk:

   Cliëntnummer

   U bent bij de gemeente geregistreerd met een uniek cliëntnummer. Dit staat vermeld op alle brieven die u van de gemeente, in het kader van de Tozo, ontvangt. Gebruik bij alle (mail)correspondentie dit unieke nummer. Dan kunnen wij u snel helpen.

   Uitkering

   Als u een aanvullende uitkering ontvangt tot het sociaal minimum:

   • De betaaldata van de uitkering vindt u op deze webpagina
   • Als u en/of uw eventuele partner nog inkomsten uit bedrijf heeft, dan heeft u daarvan een schatting doorgegeven bij uw aanvraag
     • Als u en/of uw partner daarbij inkomsten uit loondienst heeft, dan moeten wij ook daarmee rekening houden
     • Als het inkomen van u en/of uw partner wijzigt, geef dit dan binnen 5 werkdagen aan ons door door te mailen naar tozoinkomsten@amersfoort.nl
     • U bent verplicht om alle wijzigingen of andere informatie, waarvan u denkt dat dit van invloed is op uw recht op- of de hoogte van uw uitkering, direct aan de gemeente door te geven. Stuur dan een mail naar: tozoinkomsten@amersfoort.nl.

   Bedrijfslening

   Als u een bedrijfslening hebt aangevraagd:

   • De aflossingsverplichting (incl. rente) gaat op 1 januari 2021 in
   • U ontvangt in december 2020 van de gemeente een ‘saldobericht’ met daarin de bedragen die u maandelijks moet betalen
   • Tussentijds meer (of geheel) aflossen mag boetevrij
   • Zolang de lening niet geheel is afgelost ontvangt u iedere januari-maand een nieuw ‘saldobericht’
   • U bent verplicht om een deugdelijke financiële bedrijfsadministratie bij te houden
   • Als u (tijdelijk) niet kúnt aflossen, of als er wijzigingen in uw bedrijfssituatie zijn, moet u direct contact opnemen met de afdeling Invordering & Beheer WIZ van de gemeente, via tel. 14 033. Samen met u bespreken we een oplossing. Het kan zijn dat wij hierbij uw actuele bedrijfsadministratie nodig hebben
   • Als u zonder kennisgeving niet aan uw verplichting voldoet, dan moeten wij incasso maatregelen nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening
   • Alle verplichtingen gelden zolang de lening niet geheel is afgelost.

   Een aantal bedrijfstakken is weer opgestart. Heeft u de financiële ondersteuning voor levensonderhoud niet meer nodig omdat u weer aan het werk gaat, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan: tozoinkomsten@amersfoort.nl.  

   De resterende periode van uw uitkering wordt dan administratief op ‘niet betalen’ gezet. U ontvangt van ons nog wel een specificatie, maar de betaling wordt aangepast. Na afloop van de toegekende periode stopt de uitkering vanzelf.

   Vanaf 17 maart 2021 kunt u Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. U kunt deze uitkering aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Daarbij geldt een terugval in uw (gezamenlijk) inkomen van tenminste 25%. Lees verder op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

   Voor de niet-maatschappelijke huurders van gemeentelijk vastgoed zoals horeca en zakelijke dienstverlening maakt de gemeente huurkorting mogelijk tot maximaal 50% van de huurbetaling voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Zo wil de gemeente huurders die geen of weinig inkomsten hebben gehad door de coronamaatregelen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 tegemoetkomen. Voor de maatschappelijke huurders zijn steunpakketten vastgesteld bij de beleidsafdelingen.

   Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de pagina voor Huurkorting voor niet-maatschappelijke huurders.

   Huurt u een ligplaats in de Eemhaven van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de termijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van het liggeld uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van het liggeld van de uitgestelde termijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

   Betalingsregeling

   Heeft u problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen? Stuur dan een mail onder vermelding van het aanslagnummer met het verzoek om een betalingsregeling naar de afdeling Belastingen (belastingen@amersfoort.nl). U kunt uw betaling dan spreiden over 8 maanden. Uw eigen verklaring dat dit te maken heeft met het coronavirus is voldoende om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling. Als u wilt kunt u telefonisch overleggen met een medewerker van Belastingen via 14 033.

   Aanslagen precariobelasting

   Om horecaondernemers met een terras tegemoet te komen is voor 2020 en 2021 de volgende regeling van kracht:

   • horecaondernemers met een terras betalen geen precariobelasting over de periode waarin de terrassen gesloten waren. Verspreid over 2020 komt dat neer op 5 maanden, te weten maart, april, mei (vanwege de sluiting vanaf half maart) en november, december (vanwege de sluiting vanaf half oktober). Wat dit betekent voor 2021 is op dit moment nog niet bekend. De gemeente informeert horecaondernemers hierover tijdig.
   • horecaondernemers met een terras betalen geen precariobelasting over de eventuele extra vierkante meters terras die zij tijdelijk gebruikten en nodig hadden om op hun terras te kunnen voldoen aan de 1,5 meter en andere coronamaatregelen.

   Het kabinet kondigt voorzichtig versoepelingen aan. Hoe lang horeca-ondernemers nog te maken hebben met beperkende maatregelen is nog niet bekend. De gemeente neemt ook deze effecten (beperkingen) mee in het bepalen van de aanslag precariobelasting. Naar verwachting worden deze aanslagen in het voorjaar 2022 verzonden. Wij informeren de horeca-ondernemers hier tijdig over.

   Invorderingsrente

   De invorderingsrente (dat is rente die wij in rekening brengen als u te laat betaalt) wordt verlaagd naar 0,01%.

   Waterschapsheffing

   Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Deze en andere maatregelen van de waterschappen staan op de website van de Unie van Waterschappen.

   Horecabedrijven met Drank- en Horecawetvergunning krijgen de mogelijkheid om hun zaak tijdelijk om te bouwen tot winkel binnen de mogelijkheden van de wet. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 

   • De ondernemer mag alleen een winkel voeren en dus niet ook horeca voeren.   
   • In de winkelruimte mag geen alcoholhoudende drank aanwezig zijn.
   • Het bestemmingsplan moet detailhandel toestaan. In de binnenstad hebben de meeste panden zowel een horeca- als detailhandelsbestemming. 
   • De regeling geldt uitsluitend gedurende de tijd dat de coronamaatregelen m.b.t. de horeca (sluiting van eet- en drinkgelegenheden) van kracht zijn. 
   • De winkels moeten zich houden aan de RIVM-richtlijnen voor winkels. 

   Wilt u uw horecabedrijf ook tijdelijk omvormen tot een winkel? Stuur dan een e-mail aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp “detailhandel in horeca” en geef daarin een korte beschrijving van uw plan (waar zal verkoop plaatsvinden, wat gaat u verkopen, etc.). 

   Uw voorstel wordt getoetst op een aantal zaken zoals:

   • Heeft de tijdelijke winkel een grote verkeer aantrekkende werking.
   • Heeft de tijdelijke winkel gevolgen voor openbare orde en veiligheid. 

   Als u voldoet aan de voorwaarden en als er geen negatieve gevolgen zijn voor de omgeving wat verkeer en openbare orde en veiligheid betreft, krijgt u van de gemeente een akkoord op een tijdelijke inrichting van uw zaak tot winkel.

   Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen voor advies terecht bij de Kamer van Koophandel. Kijk op de website Kvk zwaar weer routewijzer of op kvk.nl/corona.

   Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid.

   • Voor ondernemers uit de regio Utrecht:
    Utrecht Region Economische Corona Alliantie
    Op de website van de Economic Board Utrecht (EBU) is meer informatie te vinden voor ondernemers uit de regio Utrecht. Daar vindt u ook informatie over het aanvragen van de Corona-Overbruggingslening. Dit is mogelijk vanaf 29 april. Lees meer.          
   • Ondernemers kunnen een verruimde kredietregeling (Borgstelling MKB-kredieten of Garantie Ondernemersfinanciering) aanvragen bij hun bank.
   • Voor de landelijke belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus . De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
   • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus  of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

   De Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort heeft in afstemming met de gemeente Amersfoort spelregels opgesteld specifiek voor winkeliers om het veilig winkelen te kunnen waarborgen. Deze spelregels hebben niet betrekking op hoe u het in uw winkel al heeft georganiseerd. Deze spelregels gaan specifiek over hoe u als winkelier het voor uw winkel in de openbare ruimte heeft geregeld. Als we ons houden aan deze spelregels, maken we een veilig bezoek aan de historische binnenstad mogelijk.

   Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.  

   Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.   

   Neem contact op met URECA kennisteam

   Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je  als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona? Neem contact op met het kennisteam van URECA. Samen met hen kun je kijken met welke expertise je het beste geholpen bent.

   Ondernemers steunen elkaar

   Al tientallen ondernemers wisten de afgelopen weken hun weg naar URECA te vinden. Ze hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.

   Wat is URECA?

   Veel ondernemers in de regio Utrecht voelen het economische effect van het coronavirus. Daarom hebben regionale bedrijven, gemeenten en provincie Utrecht aan het begin van de coronacrisis de handen ineengeslagen. Dat doen ze onder de naam Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). Samen leveren ze ondernemers en experts voor het kennisteam, uit hun eigen organisaties en hun netwerk. Zo heeft URECA een enorm netwerk van expertise over allerlei ondernemerskwesties in vele sectoren.

   De partners binnen URECA

   In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) werkt een groeiende groep regionale partners samen: Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kun je met je organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

    Ander werk / Gratis ontwikkeladvies

    Zoekt u ander werk? Dan kunt u zich via de website van het Werkgeversservicepunt (WSP) melden. Een medewerker van het WSP neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een gratis ontwikkeladviesgesprek.

    Advies

    Moeite om rond te komen of schulden? Vraag advies bij het Geldloket: www.geldloket.nl

    Coronavirus

    Meer informatie over het coronavirus in Amersfoort op de webpagina Coronavirus.

    Information in English on COVID-19

    Meer weten

    Kijk voor meer informatie op de websites van:

    Rijksoverheid

    RIVM

    GGD regio Utrecht

    Coronaloket KvK