Omgevingsplan Energietransitie

De Gemeente Amersfoort is van plan om een omgevingsplan op te stellen voor het thema Energietransitie. Hieronder leest u hoe u daarover mee kunt praten.

Omgevingsplan Energietransitie

Wat is een omgevingsplan?

De Wet ruimtelijke ordening wordt naar verwachting op 1 januari 2022 vervangen door de Omgevingswet. Dit is een enorme operatie omdat de Omgevingswet 26 wetten, 117 Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriele regelingen bundelt in één nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bepaalt dat de gemeente één omgevingsplan vaststelt voor de hele gemeente. Hierin komen alle regels voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Dat omgevingsplan wordt nu stap voor stap opgebouwd. Naast het traject voor een aantal gebieden, starten we ook met een thema, namelijk energietransitie.

Wat is het doel van een omgevingsplan Energietransitie?

De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor Nederland, met vele uitdagingen. Het doel is dat we volledig overstappen naar duurzame energiebronnen en geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft in dat kader in juli 2019 de ’Warmtevisie Amersfoort, Samen aan de slag voor een duurzame, CO2-neutrale warmtevoorziening in 2030’ vastgesteld. In deze visie staat hoe Amersfoort van aardgas overschakelt naar duurzame warmte. En hoe in de nieuwbouw energieneutraal en op termijn energieleverend, wordt gebouwd. De visie geeft ook richting aan het opwekken van duurzame energie met zon en wind en met warmte uit de aarde. Deze grootschalige opwek van duurzame energie met zonneweides en windturbines heeft gevolgen voor ons landschap en de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet biedt de gemeenteraad en het college handvatten om de opgaven in de energietransitie aan te pakken.

De Raad heeft een besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten. Dit besluit staat hier: Nota van Uitgangspunten Themagericht Omgevingsplan Energietransitie

Waar gaat het over?

Het opstellen van de thematische regels voor het Omgevingsplan vindt plaats aan de hand van de nota van uitgangspunten (vastgesteld door de raad op 26 januari 2021), waarin kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn benoemd. Dit betekent onder meer dat:

  • de gemeentebrede regels voortkomen uit bestaand beleid, vastgelegd in nationale, regionale en lokale nota’s. Indien gewenst kunnen nieuwe beleidspunten in de vorm van maatwerk worden meegenomen.

  • het algemene regels betreft binnen het thema energie die voor de hele gemeente gelden en niet voor een specifiek gebied.

Participatie

Op grond van het nieuwe artikel 10.2 Omgevingsbesluit geeft de gemeenteraad aan hoe burgers, bedrijven, bestuursorganen, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden betrokken bij het maken van het omgevingsplan. Om inwoners en belanghebbenden mee te nemen in dit themagericht onderdeel van het Omgevingsplan en met hun inbreng een beter plan te kunnen maken, doorlopen we drie stappen:

  1. Online gesprek met stakeholders (reeds gehouden). In de eerste stap nodigden we gericht actieve bewoners, energiecoöperatie, NMU en maatschappelijke organisaties uit. Hierbij gaat het om het delen waar we mee bezig zijn en het ophalen wat zij belangrijk vinden in het proces en de rol van de gemeente.

  2. Specifieke doelgroepen, zoals corporaties, ondernemers met grote daken, Stedin, energie coöperaties et cetera, consulteren over de voorgestelde conceptregels die betrekking hebben op hun ‘bedrijfsvoering’.

  3. Informeren en consulteren van een grote groep bewoners via MetAmersfoort.nl over het hoe en waarom van het omgevingsplan energietransitie, ophalen wat ideeën zijn over de concept-regels en de rol van de gemeente hierbij. Naast de online participatie overwegen we een ‘online gesprek’ om mensen goed mee te nemen in dit onderwerp en de betekenis van de regels voor verschillende groepen mensen en activiteiten.

Verdere omgevingsplan procedure

De resultaten van dit participatietraject zijn input voor het concept ontwerp-omgevingsplan dat wordt voorgelegd aan de raad. Na behandeling in de raad wordt het ontwerp-omgevingsplan ter inzage gelegd. Ook wordt het gepubliceerd in de Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. In een periode van zes weken kunt u uw zienswijze op het plan aan ons laten weten. Eventuele zienswijzen worden door de gemeenteraad meegewogen bij het besluit over de vaststelling van het omgevingsplan. In het omgevingsplan zelf nemen we een hoofdstuk participatie op, waarin we beschrijven hoe dit omgevingsplan tot stand is gekomen.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.

Wilt u dat wij u op de hoogte stellen van de voortgang van dit omgevingsplan en de momenten waarop u kunt meedenken en reageren? Meldt u aan via duurzamestad@amersfoort.nl of via de online nieuwsbrief van Duurzame Stad (de nieuwsbrief staat onderaan de lijst en is al aangevinkt).