Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Aan de Zwaluwenstraat, op de plek waar De Liendert staat, heeft woningcorporatie Portaal plannen voor nieuwbouw. Voordat de plannen helemaal worden uitgewerkt, moet duidelijk zijn aan welke uitgangspunten en kaders het plan moet voldoen. Daarom is er een kaderstellende notitie opgesteld.

Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Het woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat is in 2018 gesloten. Sinds 2020 wonen in het gebouw ongeveer 70 bewoners in een gemengd wonen concept. Starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen kiezen er bewust voor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen.

Woningcorporatie Portaal is eigenaar van de locatie en heeft plannen om het voormalige woon-zorgcomplex te slopen en te vervangen voor nieuwbouwappartementen voor sociale huur en middenhuur.

Participatiegids

Om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt volgens een aantal vaste stappen, die zijn omschreven in de participatiegids.

De eerste stap in dat proces is dat we een kaderstellende notitie opstellen. Hierin staat aan welke voorwaarden het plan én het proces om tot het plan te komen, moeten voldoen.

In september 2020 heeft Portaal een bijeenkomst voor de buurt en andere betrokkenen georganiseerd (starten voor de start). Portaal heeft hier haar eerste ideeën toegelicht en aandachtspunten uit de buurt opgehaald. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de kaderstellende notitie.

Er is een verslag van deze ‘Starten voor de Start’-bijeenkomst:

Kaderstellende notitie

In de kaderstellende notitie staan de gemeentelijke kaders die voor de verdere uitwerking van het plan gelden:

De belangrijkste kaders die gelden zijn:

  • De herontwikkeling van de Zwaluwenstraat 1 gebeurt met respect van het bestaande woon- en leefklimaat.

  • In het nieuwbouwprogramma komen circa 200 tot 230 appartementen, waarvan 80% sociale huurwoningen en 20% voor de middeninkomens.

  • Hoogbouw is mogelijk, mits goed onderbouwd. De bebouwing wordt van lagere orde dan de naastgelegen toren van het Hogekwartier.

  • De parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw komen uit het zicht en onder de grond.

  • Waardevolle bomen blijven behouden en de groenkwaliteit wordt versterkt.

  • Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming: In alle fases moet er aandacht zijn voor participatie en communicatie

Reactienota

Op de concept kaderstellende notitie kon een reactie worden gegeven. Alle binnengekomen zijn opgenomen in de reactienota. Daarin is per reactie aangegeven op welke manier deze is meegenomen in de kaders.

Behandeling in de Ronde

De concept kaderstellende notitie is in de gemeenteraad van 28 oktober 2021 besproken.

In de raadsvergadering van 25 januari 2022 is de concept kaderstellende notitie vastgesteld.

Tijdens het besluit heeft de raad twee amendementen vastgesteld:

Vervolg

Nu de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld, werkt Portaal haar ideeën verder uit. In dit uitwerkingsvoorstel wordt onder meer het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Vervolgens wordt het uitwerkingsvoorstel vertaald in een bestemmingsplan. Ook in deze fasen worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen ende mogelijkheden om mee te denken en de besluiten? U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden per e-mail op: zwaluwenstraat@portaal.nl.  

Planning en vervolg

De planning ziet er globaal als volgt uit:

Stap Wanneer
Participatie conceptkaders 2e kwartaal 2021
Behandeling kaders door gemeenteraad 3e kwartaal 2021
Vaststelling kaders door gemeenteraad 1e kwartaal 2022
Opstellen uitwerkingsvoorstel 2e kwartaal 2022
Besluitvorming uitwerkingsvoorstel 2022
Bestemmingsplanprocedure 2023/2024