Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Aan de Zwaluwenstraat, op de plek waar De Liendert staat, heeft woningcorporatie Portaal plannen voor nieuwbouw. Voordat de plannen helemaal worden uitgewerkt moet duidelijk zijn aan welke uitgangspunten en kaders het plan moet voldoen. Daarom is er een concept kaderstellende notitie opgesteld.

Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Het woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat is in 2018 gesloten. Sinds 2020 wonen in het gebouw ongeveer 70 bewoners in een gemengd wonen concept. Starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen kiezen er bewust voor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen.

Woningcorporatie Portaal is eigenaar van de locatie en heeft plannen om het voormalige woon-zorgcomplex te slopen en te vervangen voor nieuwbouw appartementen in het sociale- en in het middenhuursegment.

In september 2020 heeft Portaal een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd, om de eerste ideeën voor de ontwikkeling uit te leggen en aandachtspunten uit de buurt op te halen.

Participatiegids

Om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moeten het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt volgens een aantal vaste stappen, die zijn omschreven in de participatiegids.

De eerste stap in dat proces is dat we een kaderstellende notitie opstellen. Hierin staat aan welke voorwaarden het plan én het proces om tot het plan te komen, moeten voldoen.

In september 2020 heeft Portaal een bijeenkomst voor de buurt en andere betrokkenen georganiseerd (starten voor de start). Portaal heeft hier haar eerste ideeën toegelicht en aandachtspunten uit de buurt opgehaald. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de kaderstellende notitie.

Er is een verslag van deze ‘Starten voor de Start’-bijeenkomst:

Concept kaderstellende notitie

In de concept kaderstellende notitie staan de gemeentelijke kaders die voor de verdere uitwerking van het plan gelden:

De belangrijkste kaders die gelden zijn:

  • De herontwikkeling van de Zwaluwenstraat 1 gebeurt met respect van het bestaande woon- en leefklimaat.

  • In het nieuwbouwprogramma komen circa 200 tot 230 appartementen, waarvan 80% sociale huurwoningen en 20% voor de middeninkomens.

  • Hoogbouw is mogelijk, mits goed onderbouwd. De bebouwing wordt van lagere orde dan de naastgelegen toren van het Hogekwartier.

  • De parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw komen uit het zicht en onder de grond.

  • Waardevolle bomen blijven behouden en de groenkwaliteit wordt versterkt.

  • Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming: In alle fases moet er aandacht zijn voor participatie en communicatie

Behandeling in de Ronde

Het college van B&W heeft de concept kaderstellende notitie: Kaders voor inhoud en proces herontwikkeling Zwaluwenstraat 1-77 (notubiz.nl) op 28 september vastgesteld. De notitie wordt op 28 oktober 2021 door de gemeenteraad besproken in de Ronde. In de agenda van de raad is alle informatie te vinden. De binnengekomen reacties op de kaderstellende notitie zijn opgeschreven in een reactienota: reactienota kaderstellende notitie herontwikkeling Zwaluwenstraat 1.docx (notubiz.nl).

Inspreken bij de raad

Bij de behandeling in de gemeenteraad kunt u eventueel inspreken. Meer informatie over hoe u kunt inspreken, staat op de website.

Zodra de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld, werkt Portaal haar ideeën uit in een voorstel dat vervolgens wordt vertaald in een bestemmingsplan. Ook in deze fasen worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen ende mogelijkheden om mee te denken en de besluiten? U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden per e-mail op: zwaluwenstraat@portaal.nl.  

Planning en vervolg

De planning ziet er globaal als volgt uit:

Stap Wanneer
Participatie conceptkaders 2de kwartaal 2021
Behandeling kaders door gemeenteraad 3de kwartaal 2021
Opstellen uitwerkingsvoorstel 3de kwartaal 2021
Besluitvorming uitwerkingsvoorstel 4de kwartaal 2021
Bestemmingsplanprocedure 4de kwartaal 2021 / 2de kwartaal 2022