Beperkte mogelijkheden handhaving houtstook door gemeente

Algemeen

Er zijn geen landelijke regels of wetten om als gemeente goed op te kunnen treden tegen de overlast van houtstook. Ervaar je overlast en is het regelmatig? Meld het bij de gemeente. Weet je wie de overlast veroorzaakt? Ga in gesprek met de houtstoker. Veel houtstokers zijn zich er niet van bewust dat anderen er last van hebben.

Artikel 7.22 biedt gemeenten een kapstok om in een specifiek geval in te grijpen wanneer het gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein leidt tot hinder- of gezondheidsrisico’s. Echter uit de jurisprudentie blijkt dat er objectieve overlast moet zijn. Dit betekent dus te horen, zien of ruiken en feitelijk te meten. Ook is de mate van hinder verschillend per persoon en heel subjectief.

Geen landelijk beleid en wetten

Zolang nieuwe landelijk beleid uitblijft kunnen gemeenten nauwelijks houtrookklachten naar tevredenheid van de klagers oplossen. Handhavend optreden vanwege gezondheidsrisico’s is ook (nog) niet mogelijk.

Dat betekent dat inwoners twee mogelijkheden hebben om de overlastsituatie op te lossen: onderling oplossen of melden en een beroep doen op de bestaande wet- en regelgeving. Juist vanwege de beperking in de handhaving adviseren we bewoners altijd om eerst zelf in gesprek te gaan met de stoker. Meestal veroorzaakt de stoker de overlast namelijk onbewust. Een gesprek, waarbij de overlastervaring(en)/situaties besproken worden, kan genoeg zijn om de overlast te beëindigen. Wellicht kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld niet stoken bij windstil/mistig weer of het verhogen van de rookgasafvoerpijp.

Je stookt en krijgt een klacht van een buurtbewoner

We begrijpen heel goed dat hout stoken in veel gevallen bijdraagt aan de gezelligheid. Maar hout stoken is ook ongezond voor jezelf, voor je gezin en ook voor de buren. Het stoken van hout levert schadelijk stoffen op die voor een groot deel in huis blijven hangen of van buiten via ventilatieroosters weer naar binnen gaan. Daarnaast ben je als stoker van een houtkachel of open haard verantwoordelijk voor een rookgasafvoer die geen ontoelaatbare overlast mag opleveren.

Als iemand uit de buurt klaagt, vraag dan of je mag ruiken in de woning van de klager om samen na te gaan of je rook verantwoordelijk is voor de overlast. Als dit zo is dan kun je het beste samen afspraken maken. Je bent verplicht tot het treffen van aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld het verhogen of verleggen van de schoorsteenpijp).

Als goede buur dien je altijd eerst goed in te schatten of de houtkachel verantwoord aangestoken kan worden. Als het windstil of mistig is kan je vuur beter uit blijven. Op MilieuCentraal vind je meer tips om de overlast te beperken.

Je ervaart vaak en veel overlast

Als je vindt dat je situatie ernstig is, kun je een melding maken. Indien je klacht aan bepaalde randvoorwaarden voldoet, onderzoeken we op welke manier we als gemeente kunnen optreden. Waar kijken we als gemeente naar:

  • De overlast is reeds met de houtstoker besproken;
  • Er is sprake van structurele overlast;
  • De overlast is herleidbaar naar de overlast gevende houtkachel (een klacht over: het stinkt in de woonwijk naar houtkachels, kan niet door de gemeente in behandeling worden genomen);
  • Er kan alleen een melding worden ingediend als er sprake is van geurhinder en wordt geroken in de woning, dat wil zeggen in de verblijfsruimten, niet in de tuin , oprit of op het balkon;
  • De (geur)overlast in de woning zodanig (erg) is dat gemeentelijke toezichthouders op eenvoudige wijze de klacht zintuigelijk kunnen beoordelen (controle op geur, zichtbare rook en roetneerslag in woning).

De gemeente kan een houtkachel niet verbieden

Nee, er is in de wetgeving nog niet voldoende basis om houtkachels bij particulieren thuis te verbieden. De houtstoker is wel verplicht ervoor te zorgen dat de houtkachel geen hinder veroorzaakt.

Wat de gemeente zelf doet aan het tegengaan van houtstook.

De gemeente heeft besloten om vanaf 2018 geen kerstboomverbranding meer te doen. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt (uitstoot van CO2, fijnstof en roet en walm) en gezondheid is de gemeente hier mee gestopt. De gemeente zamelt nog steeds kerstbomen in en laat deze versnipperen. Daarnaast heeft de Raad in najaar 2019 besloten dat er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt voor biomassacentrales. De hoeveelheid uitstoot van fijnstof is relatief veel minder dan een houtkachel (1 biomassacentrale met 2 ketels = uitstoot van 6 kachels).